Institution :   National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

CROSS-CULTURAL ADAPTATION UKRAINIAN LANGUAGE VERSION TORONTO ALEXITHYMIA SCALE TAS-20: APPROBATION IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS
Authors: Vasylets V.V. Shapoval I.I. Shalkovskyi E.I. Klebanska A.O.... №91 (1) 2023 / Review: 62
RHEUMATOLOGY IN THE MEDALLIC ART. MESSAGE 1: RHEUMATISM
Authors: Syniachenko O.V. Kovalenko V.M. Bortkevych O.P. Gnylorybov A.M.... №75 (1) 2019 / Review: 14