Institution :   National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

RHEUMATOLOGY IN THE MEDALLIC ART. MESSAGE 1: RHEUMATISM
Authors: Syniachenko O.V. Kovalenko V.M. Bortkevych O.P. Gnylorybov A.M.... №75 (1) 2019 / Review: 5