Keyword :   ankylosing spondylitis

TENOXICAM: FEATURES OF CLINICAL PRACTICE
Дата: 2020-03-02 / Review: 15
Сomparison of the Efficacy of Tumor Necrosis Factor-α Inhibitors in Ankylosing Spondylitis
Authors: Protsenko G.O. Biliavska Yu. Lukianchuk E.V. №75 (1) 2019 / Review: 5
The distribution of ankylosing spondylitis in Zhytomirska region
Authors: Kriklyevets L.S. Kriklyvets S.Yu. №68 (2) 2017 / Review: 3
The influence of TNF-α inhibitors on radiological progression in ankylosing spondylitis
Authors: Kovalenko V.M. Garmish E.A. Levchenko V.G. Romanovskiy A.V. №59 (1) 2015 / Review: 3

12