РЕЗОЛЮЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ АСОЦІАЦІЇ РЕВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ «РЕВМАТОЛОГІЧНІ ХВОРОБИ — СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ» (Київ, 31 жовтня–1 листопада 2019 року)

Асоціація ревматологів України рекомендує:

1. Розробити концепцію, яка передбачає та забезпечує етапність і наступність моніторингу ревматичних хвороб від первинної ланки до високо­спеціалізованої медичної допомоги.

2. Активізувати роботу з укладання уніфікованих протоколів надання медичної допомоги пацієнтам із ревматичними хворобами, які взяті за основу для подальшого розроблення клінічних маршрутів для закладів охорони здоров’я України.

3. Розробити концепцію захисту прав лікаря-ревматолога та створити ініціативну робочу групу із залученням фахівців у галузі медицини та юристів.

4. Президії Асоціації ревматологів України підготувати пропозиції щодо визначення можливостей запобігання та підходів до лікування у разі коморбідних станів у ревматології.

5. При курації хворих ревматичного профілю розглядати хронічний біль, психосоматичні порушення, вікасоційовані патологічні стани як окремі форми коморбідності.

6. Враховуючи високу частоту виявлення вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, туберкульозу (у тому числі позалегеневих форм) та онкологічних хвороб у популяції населення України, звертати особливу увагу на своєчасне виявлення останніх у хворих ревматичного профілю на догоспітальному етапі.

7. Втілювати в практику ревматологів оновлені рекомендації EULAR щодо лікування остеоартриту та активніше імплементувати в рутинну практику немедикаментозні, в тому числі реабілітаційні заходи.

8. Більшу увагу приділяти своєчасному виявленню та корекції остеопенічного синдрому при ревматичних хворобах.

9. При лікуванні пацієнтів із ревматичними хворобами суглобів та із системними хворобами сполучної тканини біологічними агентами проводити поглиблений моніторинг інтеркурентних інфекцій.

10. Ввести до стандартів та протоколів лікування системних хвороб сполучної тканини (системний червоний вовчак, системні васкуліти, системна склеродермія тощо) біологічні агенти, згідно з рекомендаціями провідних антиревматичних ліг, а також off label за життєвими показаннями.

11. Удосконалювати роботу щодо передачі пацієнтів з ювенільним артритом від дитячої кардіоревматологічної служби до дорослого ревматолога.

12. Створити в рамках Асоціації ревматологів України Комітет з впровадження діджиталізації, цифрових технологій у процесі переходу до персоніфікованої медичної допомоги пацієнтам із ревматичними захворюваннями.

13. Сформувати робочі групи щодо забезпечення командного підходу до діагностики та лікування рідкісних ревматичних хвороб, а також тактики їх ведення при тяжкому та резистентному перебігу.

14. Надавати підтримку молодим фахівцям-ревматологам та молодим вченим в удосконаленні професійного рівня у провідних ревматологічних клініках України та за кордоном.

15. Опублікувати Резолюцію в «Українському ревматологічному журналі».

No Comments » Додати свій
Leave a comment