Процес рецензування

Усі рукописи, що надійшли до редакції, підлягають обов’язковому рецензуванню та затвердженню Вченою радою ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України». Рецензування здійснюється внутрішніми та зовнішніми незалежними експертами в тій самій сфері. Рішення щодо прийняття статті до публікації базується на оцінці актуальності представленої інформації, її наукової новизни, теоретичного і практичного значення, дизайну статті, якості змісту, дотримання правил оформлення, етичних вимог, відсутності конфлікту інтересів.

Рецензенти у своїй роботі керуються рекомендаціями COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

Статті, що рецензуються, розглядаються конфіденційно.

Рецензенти оцінюють рукопис незалежно від раси, статі, національності, релігії чи власних політичних переконань.

Рецензенти не спілкуються з автором особисто.

Рецензії не публікуються онлайн і не відправляються авторам.

За наявності зауважень і необхідності доопрацювання відповідальний секретар пропонує авторам внести відповідні зміни, при відхиленні рукопису — повідомляє причини прийняття цього рішення.

Процес рецензування займає до двох робочих тижнів.

Процесс рецензирования

Все рукописи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному рецензированию и утверждению Научным советом ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины». Рецензирование осуществляется внутренними и внешними независимыми экспертами в той же области. Решение о принятии статьи к публикации базируется на оценке актуальности представленной информации, ее научной новизны, теоретического и практического значения, дизайна статьи, качества содержания, при соблюдении правил оформления, этических требований, отсутствии конфликта интересов.

Рецензенты в своей работе руководствуются рекомендациями COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

Рецензируемые статьи рассматриваются конфиденциально.

Рецензенты оценивают рукопись независимо от расы, пола, национальности, религии или собственных политических убеждений.

Рецензенты не общаются с автором напрямую.

Рецензии не публикуются онлайн и не отправляются авторам.

При наличии замечаний и необходимости доработки — ответственный секретарь предлагает авторам внести соответствующие изменения, при отклонении рукописи — сообщает причины принятия такого решения.

Процесс рецензирования занимает до двух рабочих недель.