Вимоги до публікацій

До «Українського ревматологічного журналу» подаються роботи, які не друкувалися рані­ше і не перебувають на розгляді щодо публікації в інших видавничих структурах. Відпові­дальність за віро­гідність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів. У процесі редагування робіт редакція зберігає за собою право змінювати стиль, але не зміст. Роботи, оформлені без дотримання вимог редакції, не реєструються.

Відмова від публікації може не супроводжуватися поясненням її причин і не вважатиметься не­гативним висновком стосовно на­у­кової та практичної цінності роботи. Подані до редакції роботи не повертаються. Після пуб­лікації всі авторські пра­ва належать редакції. Оригінальні, оглядові та реферативні матеріали публікуються безкоштовно.

Рукопис може бути написаний українською, ро­сійською або англійською мовою і повинен супроводжуватися 6–8 ключовими словами та резюме (150–200 слів) трьома мовами (україн­ською, ро­сійською та англійською). У резюме необхідно чітко за­значити мету, об’єкт і методи дослідження, результати та висновки. Обов’язко­во слід вказати повну назву статті, прізвища та ініціали усіх авторів і орга­нізацію(ї), де була виконана робота. Рукопис подається у трьох примірниках, надрукований з одного боку аркуша через два інтервали з відступом від лівого краю на 4 см на білому папері формату А4.

Обов’язковим є зазначення індексу Універсальної десяткової класифікації (УДК).

Оригінальні та проблемні роботи повинні бути чітко структуровані, їх частини слід виділити заголовками: вступ; об’єкт (матеріали) і методи дослідження; результати та їх обговорення; дискусія; висновки; ви­словлення вдячності; література.

Повні імена авторів, академічні звання та посади, повні адреси повинні бути представлені на окремій сторінці. Необхідно також вказати адресу, телефон і факс автора, який отримуватиме кореспонденцію.

Електронний рукопис подається на дискетах 3,5 або 5,25 дюйма у будь-яких текстових редакторах з обов’язковим зазначенням використаного редактора. Не слід розбивати статтю на окремі файли. Бажано не робити переносу слів у текстовому редак­торі. Знаки, що не доступні вашому текстовому ре­дак­тору (грецькі літери, математичні формули та ін.), не пишіть від руки, а позначте їх уніфікованим кодом (наприклад, альфа, @, # та ін. для грецької літери α). Список кодів та ключ до них обов’язково повинен додаватися.

Усі фізичні величини та одиниці слід наводити за SI, терміни — згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурами, назви хвороб — за дію­чою Міжнародною класифікацією хвороб.

Експериментальні дослідження: слід за­значити вид, стать та кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із спричиненням болю тваринам, способи умерт­віння тварин або взяття у них матеріалів для лабораторних досліджень згідно з пра­вилами гуманного ставлення до тварин.

Літературні посилання в тексті здійснюють шляхом наведення в круглих дужках прізвища (пріз­вищ) та ініціалів одного або двох авторів і наступного за ними року публі­кації. Можливе також цитування у ви­гляді: «…на думку І.І. Іванова та співавторів (1997)…». У випадках коли наявні більше двох авторів, після прізвища та ініціалів першого зазначається «та співавт.», а потім рік пу­б­лікації. Якщо наводяться дві та більше робіт того самого автора(рів), що датуються одним і тим самим роком публі­кації, слід використовувати літери а,б,в та ін. після року публікації (1995а, 2000б). Посилання на кілька першо­джерел у тексті наводяться у хронологічному порядку публікацій.

Абсолютно всі посилання, наведені в роботі, повинні бути представлені в кінці тексту в списку першоджерел, поданому на окремих сторінках (надрукованому через два інтервали), оформленому за Гарвард­ською системою, тобто в алфавітному порядку за першим автором, потім — за другим, а надалі — всі роботи більш ніж двох авторів повинні наводитись у хроно­логічному порядку.

Роботи на правах рукопису (дисертації, автореферати, звіти, депоновані рукописи), патенти, авторські свідоцтва та ін. у списку першоджерел не наводяться.

Приклади оформлення списку літературних джерел:

Монографії (книги) незалежно від кількості авторів наводяться таким чином:
усі автори, рік видання (в круглих дужках), назва, том або видання, видавець, місто, кіль­кість сторінок:

Ковальчук Л.Я., Поліщук В.М., Велігоцький М.М., Ковальчук О.Л., Береговий О.В. (1997) Вибір методів хірургічного лікування гастродуоденаль­них виразок. Вертекс, Тернопіль — Рівне, 144 с.
Bures J., Buresova O., Huston J.P. (1983) Techniques and basic experiments for the study of brain and behavior. 2nd edn., Elsevier, Amsterdam, 326 p.
Колективні монографії за редакцією:
Ромоданов А.П. (ред.) (1993) Післярадіа­ційна енцефалопатія. Експериментальні до­слід­ження та клінічні спостереження. УНДІНХ, Київ, 224 с.
Davidson R.J., Hugdahl E. (Eds.) (1995) Brain asymmetry. MIT Press, Cambridge, MA, 275 p.
Багатотомні видання, книжкові серії:
Давыдов Б.И., Ушаков И.Б. (1987) Ионизирующие излучения и мозг: поведенческие структурно-функциональные паттерны. Итоги науки и техники. Радиационная биология, Т. 8, ВИНИТИ, Mосква, 336 с.
Bujis R.M., Pevet P., Swabb D.F. (Eds.) (1982) Chemical and transmission in the brain. The role of amines, amino acid and peptides. Progress in brain research, Vol. 55, Elsevier, Amsterdam, 231 p.

Перекладні видання:
Дуус П. (1996) Топический диагноз в неврологии: анатомия, физиология, клиника (Пер. с нем.). ИПЦ «Вазар-Ферро», Москва, 381 с.
Збірники наукових праць та матеріалів конференцій:
Актуальні питання реабілітації гастро­ентеро­ло­гіч­них хворих (1996). Матеріали симпоз., 17–18 квітня 1996 р., Чернівці, 444 с.
Effects of ionizing radiation on the nervous system (1962). Proc. Inter. Symp., IAEA, Vienna, 509 p.
Складові частини монографії (книги):
Куршаков Н.А. (1963) Лучевая болезнь.
В кн.: Н.А. Кур­шаков (ред.) Руководство по внутренним болезням. Медгиз, Москва, с. 213–258.
Swabb D.F. (1982) Neuropeptides. Their distribution and function in the brain. In: R.M. Bujis, P. Pevet, D.F. Swabb (Eds.) Chemical and trans­mission in the brain. The role of amines, amino acid and peptides. Progress in brain research, Vol. 55, Elsevier, Amsterdam, pp. 97–122.

Журнальні статті (скорочення назв журналів наводяться згідно зі стандартами Index Medicus; наш журнал скорочується як Укр. рев­матол. журн.). Наводяться прізвища всіх авторів статті.

Логановский К.Н., Нягу А.И. (1995) Харак­терис­тика психических расстройств у по-страдавших вслед­ствие Чернобыльской катастрофы в свете МКБ-10. Социальная и клиническая психиатрия, 5(2): 15–23.
Julai J.W., Hare R.D., Connoly J.F. (1987) Psycho­pathy and event-related brain potentials (ERPs) associated with attention to speech stimuli. Pers. Individ. Differ., 8: 175–184.

Тези доповідей:
Торубаров Ф.С., Чинкина О.В. (1995) Результаты психологического мониторинга лиц, перенес­ших ост­рую лучевую болезнь вслед­ствие аварии на Черно­быльской АЭС. В кн.: Актуальные и прогно­зируе­мые нарушения психического здоровья после ядер­ной ката­строфы в Чернобыле. Материалы междунар. конф., 24–28 мая 1995 г., Киев, с. 160.

Loganovsky K., Loganovskaya T. (1997) Brain laterality and psychopathology in the remote period of acute radiation sickness. In: Abstracts of the 4th Laterality and Psychopathology Conf., June 19–21, 1997, London, p. 34.

Ілюстрації подаються в трьох примірниках у формі, доступній для репродукції. Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами на звороті в порядку їх розміщення в тексті: Рис. 1, Рис. 2 та ін. Лінії повинні наводитися чорним. Написання букв має бути чітким, адекватного роз­міру для зручності читання після зменшення зображення.

На зворотному боці всіх ілюстрацій повинні бути вказані прізвище(ща) автора(рів), назва роботи, позначки «верх», «низ» м’яким простим олівцем.

Рисунки необхідно надавати у форматі tiff  або  jpeg (розрізнення рисунка (resolution) має бути 250–300 pixels/inch), а графіки — в Excel.

Таблиці цифрових даних друкуються через два інтервали на окремих сторінках, вони повинні мати заголовки і бути пронумеровані арабськими цифрами (Таблиця 1, 2 та ін.).

Примірники. Автору(-ам) надаються 2 примірники журналу, в якому на­друкована його робота.