Резолюція Науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: модифікація імунного статусу та запального процесу» (Київ, 21–22 березня 2019 р.)

Асоціація ревматологів України рекомендує

 1. Президії Асоціації ревматологів України підготувати пропозиції щодо формування стратегії фармакотерапевтичного менеджменту ревматичних хвороб з урахуванням їх систематизації на основі Міжнародної класифікації хвороб 11-го перегляду.
 2. Сформувати робочу групу з визначення ролі біо­симілярів у лікуванні ревматичних хвороб на основі даних доказової медицини та досвіду застосування в Україні, згідно з результатами, що доповідалися на конференції.
 3. Сприяти включенню фахових українських видань з ревматології, перш за все «Українського ревматологічного журналу», до міжнародних науковометричних баз.
 4. Активізувати роботу соціальних мереж для науковців під егідою Асоціації ревматологів України з метою підвищення професійного розвитку та наближення до загальноприйнятих міжнародних стандартів менеджменту пацієнтів із ревматичними хворобами.
 5. Активніше використовувати гістологічне дослідження та інструментальні методи (МРТ, УЗД тощо) у встановленні правильного діагнозу пацієнтам з підо­зрою на наявність ревматичного захворювання.
 6. Продовжити впровадження рекомендацій цільової терапії ревматичних захворювань (Т2Т), міжнародних критеріїв та індексів активності захворювання у практику лікарів-ревматологів.
 7. Визначити роль екстракорпоральних методів, в тому числі плазмаферезу, в програмах лікування ревматологічних хворих.
 8. У рутинній клінічній практиці акцент робити на ураженнях опорно-рухового апарату у хворих з коморбідними станами (ураженням органів дихання, цукровим діабетом, хворобами печінки, паранеопластичними процесами тощо), а також на профілактиці активації вогнищ інфекції на фоні аутоімунного запалення (стоматологічне здоров’я, профілактика гнійних артритів тощо).
 9. Долучати до схем фармакотерапії ревматологічних хворих локальні методи адитивного лікування больових синдромів.
 10. Врахувати рішення Засідання Президії дитячих ревматологів України за участю дорослих ревматологів від 12 березня 2019 р. та опублікувати Резолюцію в «Українському ревматологічному журналі» (Додаток 1).
 11. Продовжити імплементацію телемедицини та цифрових технологій у забезпеченні медичної допомоги пацієнтам із ревматичними захворюваннями.
 12. Продовжити та поглиблювати співпрацю із провідними іноземними науковими фахівцями, організаціями, антиревматичними лігами.

Додаток 1

Резолюція засідання Президії дитячих ревматологів України за участю дорослих ревматологів від 12 березня 2019 р.

Українська ревматологічна спільнота очікує на впровадження біосимілярів у клінічну практику терапії дітей з ювенільним ідіопатичним артритом (ЮІА), що дозволить надати доступ до лікування більшій кількості пацієнтів. Біологічна терапія дітей з ЮІА використовується в Україні протягом останніх шести–семи років за підтримки державних та місцевих програм фінансування. Це дозволило забезпечити світовий стандарт надання допомоги 653 дітям, хворим на ЮІА. Застосування імунобіологічних препаратів базувалося на результатах світових багатоцентрових досліджень їх ефективності та безпеки у дітей різного віку.

Впровадження у практику дитячої ревматології біо­симілярів потребує таких кроків.

 1. Внести окремим розділом зміни до протоколу лікування дітей з ЮІА щодо застосування біосимілярів.
 2. Залишити пацієнтів із призначеною терапією на препаратах, які вони вже одержують, для запобігання розвитку неочікуваних побічних ефектів та загострень хвороби.
 3. Дітям молодшого віку з недостатньою масою тіла (до 30 кг) призначати лише оригінальні препарати відповідно до загальноєвропейської практики.
 4. Забезпечити юридичний супровід імуносупресивної терапії базисними препаратами у дітей з обов’яз­ковим отриманням інформованої згоди пацієнта та його батьків на лікування всіма базисними препаратами із зазначенням торговельної назви.
 5. Надати можливість моніторингу імуногенності усім дітям, хворим на ЮІА, які одержують імунобіо­логічну терапію.
 6. Забезпечити можливість тривалого лікування ефективним для кожного конкретного хворого імунобіологічним препаратом означеної торгової марки без його переключення на інший, в тому числі при передачі хворих у дорослу службу.
 7. Представити доказову базу та досвід використання біосимілярів у дітей з ревматичними хворобами.

Зазначені питання поширити для обговорення та впровадження серед медичної спільноти (дитячі кардіо­ревматологи, лікарі-імунологи, дорослі ревматологи).

No Comments » Додати свій
Leave a comment