Number№82 (4) 2020

Keyword :   free radicals

LIPID PEROXIDATION: CONTROVERSERY PROBLEM
Authors: Kazymyrko V.K. Ivanitskaya L.N. Kutovyi V.V. Dubkova A.G.... №57 (3) 2014 / Review: 2