ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ЗВ’ЯЗОК З АЛЕКСИТИМІЄЮ ТА ГЛІАЛЬНИМ НЕЙРОТРОФІЧНИМ ФАКТОРОМ

Шалковський Є.І.1, Кузьмінова Н.В.1, Станіславчук М.А.2

Резюме. Вивчення ефективності лікування хворих на ревматоїдний артрит (РА) з урахуванням факторів алекситимії та гліального нейротрофічного фактора (GDNF) є важливою передумовою удосконалення лікування. Мета: проаналізувати ефективність лікування хворих на РА за наявності та відсутності алекситимії та при різних рівнях GDNF у плазмі крові. Матеріали і методи дослідження. Клінічно обстежено з використанням індексів оцінки ревматоїдного артриту (disease activity score — DAS-28), активності хвороби (Simplified Disease Activity Index — SDAI), клінічної активності РА (Rheumatoid Arthritis Clinical Disease Activity Index — CDAI), візуальної аналогової шкали (ВАШ), опитувальника (Health Assessment Questionnaire — HAQ), індексу непрацездатності хворих на ревматоїдний артрит (Disability Rating Index — DRI) та Торонтської алекситимічної шкали (Toronto Alexithymia Scale — TAS-20), і визначено рівень GDNF у плазмі крові у 88 хворих на РА. Результати. Стан ремісії досягнуто у 2,3% хворих (0% з алекситимією, 3,8% без алекситимії), низька активність — відповідно у 12,5% (8,3%; 15,4%), середня — у 64,8% (61,1%; 67,3%), висока — у 20,5% (30,6%, 13,5%). Респондерами за критеріями ACR-20 були 60,2% (47,2%; 69,2%), ACR-50 — 26,1% (19,4%; 30,8%), ACR-70 — 2,3% (0%; 3,8%). Усі клінічні показники та показники якості життя в процесі 12-тижневої терапії значуще покращилися, при цьому пацієнти без алекситимії мали нижчу активність РА, кращу функціональну здатність та якість життя після лікування порівняно з такими з алекситимією. Висновки. Сучасна терапія РА дозволяє досягти значущого зниження активності захворювання, підвищити функціональну здатність та якість життя хворих, але не дозволяє досягти ремісії у більшості пацієнтів. Алекситимія і знижений рівень GDNF є предикторами гірших клінічних результатів терапії.

DOI: 10.32471/rheumatology.2707-6970.95.18695
УДК: 616.72-002.772-036.1:616.89:611.81

Вступ. Лікування ревматоїдного артриту (РА) залишається складною і досі неповністю вирішеною задачею [11, 18, 25]. Невизначеність етіології РА, складність і поліфакторність патогенезу, варіабельність клінічного перебігу захворювання та відповіді на лікування зумовлюють труднощі терапії РА та її недостатню ефективність [2, 15, 16].

Важливим чинником модифікації клінічного перебігу РА є алекситимія, труднощі з ідентифікацією та вербалізацією власних емоцій та відчуттів [13, 22]. Алекситимія асоційована з гіршими клінічними показниками і вищою активністю РА, більшою вираженістю больового синдрому і нижчим рівнем якості життя (ЯЖ) і функціонування хворих [12, 14, 26].

Гліальний нейротрофічний фактор (GDNF) відіграє важливу роль у регуляції нейрозапальних процесів та больового синдрому при багатьох захворюваннях завдяки його нейропротекторним властивостям і здатності регулювати обмін дофаміну, покращуючи біорозподіл головного мозку [7, 10]. Водночас дослідження участі GDNF у патогенетичних механізмах РА є вельми нечисленними, однак наявні дані свідчать про істотний вплив захворювання на метаболізм GDNF, що зумовлює необхідність подальших досліджень цього нейротрофічного фактора на всіх етапах РА [3, 17].

Попередніми нашими дослідженнями встановлено, що наявність алекситимії викривлює патогенетичні механізми РА, включаючи обіг GDNF [19]. При цьому вивчення ефективності лікування РА з урахуванням алекситимії та рівнів GDNF не проводилося; результати такого дослідження є цінними для розуміння пато­генетичних механізмів та удосконалення існуючих схем лікування РА.

Мета дослідження: проаналізувати ефективність лікування хворих на РА за наявності та відсутності алекситимії та при різних рівнях GDNF у плазмі крові.

Об’єктом дослідження є РА, предметом — ефективність лікування РА за наявності та відсутності алекситимії і при різних рівнях GDNF у крові.

Матеріали і методи дослідження

З дотриманням принципів біомедичної етики та за інформованої згоди обстежено 88 пацієнтів, які пере­бували на лікуванні у Високоспеціалізованому клінічному центрі ревматології, остеопорозу та біологічної терапії Комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради» у період з 2020 по 2023 р., і яким встановлено діагноз РА відповідно до критеріїв Американського коледжу ревматології (American College of Rheumatology — ACR)/Європейського альянсу ревматологічних асоціацій (European Alliance of Associations for Rheumatology — EULAR) 2010 р. Активність РА оцінювали за допомогою індексів оцінки РА (disease activity score — DAS-28) [23], активності хвороби (Simple Disease Activity Index — SDAI) [20] та клінічної активності РА (Rheumatoid Arthritis Clinical Disease Activity Index — CDAI) [1], загальний стан здоров’я та функцій — за опитувальником Health Assessment Questionnaire (HAQ) [5], стан працездатності — за допомогою валідизованої та крос-культурально адаптованої україномовної версії опитувальника Disability Rating Index (DRI) [21]. Якість життя оцінювали за SF-36® Health Survey [24]. Оцінку алекситимії проводили за допомогою україномовної версії Торонтської алекситимічної шкали (TAS-20) [27]; при значенні шкали TAS-20 вище 60 балів у хворих діагностували алекситимію. Вміст GDNF в плазмі крові визначали імуноферментним методом ELISA за набором «Human GDNF (Glial Cell Line Derived Neurotophic Factor) ELISA Kit» (Elabscience, США, Lot CV09HB482125) відповідно до інструкції виробника.

Статистичний аналіз розбіжностей виконано за допомогою непараметричних тестів Фішера та Манна — Уїтні. Прийнятним вважали рівень статистичної значущості розбіжностей понад 95% (p<0,05).

Результати та їх обговорення

Клініко-демографічна характеристика пацієнтів наведена у табл. 1. Так, досліджені пацієнти були представлені переважно особами середнього віку; більшість з них — жінки (понад 80%), середня давність захворювання перевищувала 7 років (у хворих з алекситимією значуще (p<0,01) більше, ніж у хворих без алекситимії). Серед хворих з алекситимією було значуще (p<0,05) більше серопозитивних. Серед пацієнтів з алекситимією було значуще більше хворих з ІІІ рентгенологічною стадією, а без неї — з І стадією.

Таблиця 1. Клініко-демографічна характеристика груп хворих на РА залежно від наявності алекситимії

Показник Усі хворі, n=88 Хворі з алекситимією, n=36 Хворі без алекситимії, n=52 р
Вік, роки 50,8±10,9 53,4±9,2 49,1±11,7 0,120
Стать, чоловіки/жінки, n (%) 15/73 (17,0/83,0) 7/29 (19,4/80,6) 8/44 (15,4/84,6) 0,413
Давність захворювання, років 8,2±4,5 9,9±4,8 7,0±3,9 0,001
Серопозитивність, n (%) 58 (65,9) 29 (80,6) 29 (55,8) 0,031
Рентгенологічна стадія І, n (%) 25 (28,5) 5 (13,9) 20 (38,5) 0,010
Рентгенологічна стадія ІІ, n (%) 36 (40,9) 14 (38,9) 22 (42,3) 0,461
Рентгенологічна стадія ІІІ, n (%) 23 (26,1) 15 (41,7) 8 (15,4) 0,006
Рентгенологічна стадія ІV, n (%) 4 (4,5) 2 (5,5) 2 (3,8) 0,543
Кількість болючих суглобів 11,5±5,8 13,9±4,4 9,9±6,1 0,002
Кількість набряклих суглобів 12,0±5,7 14,4±4,4 10,3±6,0 0,001

Примітка. р — рівень статистичної значущості розбіжностей між групами «хворі з алекситимією» та «хворі без алекситимії».

Аналіз ефективності терапії хворих на РА свідчить, що у хворих без алекситимії зафіксована краща динаміка в процесі лікування за показниками швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), SDAI, візуальної аналогової шкали (ВАШ) (оцінка лікарем) та DRI (табл. 2).

Таблиця 2. Динаміка клініко-лабораторних маркерів у хворих на РА з наявністю та відсутністю алекситимії під впливом лікування

Показник Значення показника, М±СВ
Усі хворі, n=88 Хворі з алекситимією, n=36 Хворі без алекситимії, n=52
ШОЕ, мм/год До лікування 23,36±14,47 29,47±14,38 19,13±13,07**
Через 12 тиж 16,81±14,68## 23,14±15,76## 12,42±12,22**##
DAS-28, бали До лікування 5,66±1,15 6,35±0,65 5,19±1,18**
Через 12 тиж 4,69±1,34## 5,16±1,24## 4,38±1,33**,##
SDAI, бали До лікування 33,98±11,80 39,14±8,50 30,40±12,49**
Через 12 тиж 26,38±9,57## 32,11±6,99## 22,41±9,13**##
CDAI, бали До лікування 32,93±11,80 37,53±8,75 29,75±12,64**
Через 12 тиж 26,23±11,21## 28,16±10,15## 24,90±11,80##
ВАШ (пацієнт), бали До лікування 6,52±1,51 7,64±0,89 5,75±1,36**
Через 12 тиж 3,91±0,94## 4,56±0,61## 3,46±0,87**##
ВАШ (лікар), бали До лікування 5,94±1,33 6,92±0,87 5,27±1,17**
Через 12 тиж 3,58±0,88## 4,17±0,51## 3,17±0,86**##
HAQ, бали До лікування 1,24±0,69 1,67±0,57 0,94±0,60**
Через 12 тиж 0,90±0,62## 1,16±0,51## 0,73±0,63**##
DRI, бали До лікування 34,14±18,43 44,50±16,85 26,98±16,02**
Через 12 тиж 25,20±13,58## 33,01±12,15## 19,80±11,85**##

Примітки. *p<0,05 та **p<0,01 при порівнянні груп «хворі з алекситимією» та «хворі без алекситимії»; #p<0,05, ##p<0,01 відносно стану «до лікування».

ШОЕ у процесі лікування у всіх пацієнтів знизилася на 23,4±66,2%, у хворих з алекситимією — на 15,8±68,7%, без алекситимії — на 28,7±64,5%; показник SDAI — відповідно на 22,9±4,6%, 17,9±2,5% і 26,3±1,6%.

Вивчення результатів лікування у хворих на РА виявило також, що стан ремісії відповідно до критеріїв ACR/EULAR (показник за DAS-28 менше 2,6 бала) був досягнутий у 2,3% пацієнтів, при цьому в усіх хворих з ремісією не виявлено алекситимії (табл. 3).

Таблиця 3. Результати лікування у хворих на РА з наявністю та відсутністю алекситимії під впливом лікування

Ефективність лікування Усі хворі, n=88 Хворі з алекситимією, n=36 Хворі без алекситимії, n=52
Ремісія (показник за DAS-28 менше 2,6 бала), n (%) До лікування 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)
Через 12 тиж 2 (2,3) 0 (0,0) 2 (3,8)
Низька активність (показник за DAS-28 2,6–3,2 бала), n (%) До лікування 3 (3,4) 0 (0,0) 3 (5,8)
Через 12 тиж 11 (12,5) 3 (8,3) 8 (15,4)
Середня активність (показник за DAS-28 3,2–5,1 бала), n (%) До лікування 20 (22,7) 1 (2,8) 19 (36,5)**
Через 12 тиж 57 (64,8)## 22 (61,1)## 35 (67,3)##
Висока активність (показник за DAS-28 понад 5,1 бала), n (%) До лікування 65 (73,9) 35 (97,2) 30 (57,7)**
Через 12 тиж 18 (20,5)## 11 (30,6)## 7 (13,5)*##

Примітки. *p<0,05 та **p<0,01 при порівнянні груп «хворі з алекситимією» та «хворі без алекситимії»; #p<0,05, ##p<0,01 відносно стану «до лікування».

Під впливом лікування питома вага пацієнтів з низькою активністю збільшилася в цілому з 3,4% до 12,5%, при цьому у хворих без алекситимії це збільшення було дещо більш суттєвим: з 5,8% до 15,4%, тоді як у хворих з алекситимією — з 0% до 8,3%. Питома вага пацієнтів із середньою активністю РА збільшилася в цілому з 22,7% до 64,8%, при цьому приріст був більш суттєвим у хворих з алекситимією — з 2,8% до 61,1%, а питома вага таких хворих — дещо більшою у групі без алекситимії: 67,3%. Питома вага хворих з високою активністю відповідно зменшилася — в цілому до 20,5%, у хворих з алекситимією — до 30,6%, і без алекситимії — до 13,5%.

Загалом після 12-тижневої терапії респондерами ACR-20 були 60,2% пацієнтів, ACR-50 — 26,1%, ACR-70 — 2,3%; при цьому питома вага хворих, які були респондерами, серед пацієнтів з відсутністю алекситимії була більшою порівняно з такими з алекситимією (табл. 4).

Таблиця 4. Відповідність критеріям ACR-20, ACR-50 і ACR-70 у хворих на РА з наявністю та відсутністю алекситимії під впливом лікування

Відповідність критеріям Усі хворі, n=88 Хворі з алекситимією, n=36 Хворі без алекситимії, n=52 р
Абс. % Абс. % Абс. %
ACR-20 53 60,2 17 47,2 36 69,2 0,032
ACR-50 23 26,1 7 19,4 16 30,8 0,173
ACR-70 2 2,3 0 0,0 2 3,8 0,346

Зменшення вираженості клінічних проявів РА, корекція больового синдрому та покращення функціональних можливостей під впливом лікування відобразилося у зростанні показників ЯЖ в усіх ключових сферах (табл. 5).

Таблиця 5. Динаміка показників якості життя за SF-36 у хворих на РА з наявністю та відсутністю алекситимії під впливом лікування

Показник Значення показника, М±СВ
Усі хворі, n=88 Хворі з алекситимією, n=36 Хворі без алекситимії, n=52
Фізичне функціонування До лікування 54,77±19,03 44,31±15,17 62,02±18,13**
Через 12 тиж 69,49±15,59## 65,28±12,01## 72,40±17,16**##
Рольове функціонування, зумовлене фізичним станом До лікування 50,85±27,97 37,50±23,53 60,10±27,23**
Через 12 тиж 66,76±12,41## 65,97±13,57## 67,31±11,65##
Інтенсивність болю До лікування 48,38±22,98 31,38±16,79 60,14±19,03**
Через 12 тиж 58,98±22,01## 50,75±17,09## 64,67±23,35**##
Загальний стан здоров’я До лікування 44,66±20,44 29,58±14,26 55,10±17,36**
Через 12 тиж 50,45±15,66## 38,89±13,43## 58,46±11,60**#
Фізичний компонент здоров’я До лікування 49,68±20,58 35,69±14,19 59,36±18,73**
Через 12 тиж 61,44±11,27## 55,25±10,42## 65,73±9,82**#
Психічне здоров’я До лікування 55,57±19,66 37,11±12,42 68,35±12,12**
Через 12 тиж 59,32±17,02## 43,11±11,07## 70,54±9,80**#
Рольове функціонування, зумовлене емоційним станом До лікування 52,65±24,12 35,15±19,44 64,76±19,16**
Через 12 тиж 58,34±27,35## 44,44±23,92## 67,96±25,54**
Соціальне функціонування До лікування 54,69±26,21 30,21±13,81 71,63±18,04**
Через 12 тиж 68,32±19,78## 51,39±10,25## 80,05±15,90**##
Життєва активність До лікування 53,47±18,06 37,64±11,12 64,42±13,12**
Через 12 тиж 63,07±13,01## 51,39±8,91## 71,15±8,44**##
Психічний компонент здоров’я До лікування 54,10±19,30 35,04±8,80 67,30±12,16**
Через 12 тиж 62,27±15,55## 47,59±7,51## 72,43±10,78**##

Примітки. *p<0,05 та **p<0,01 при порівнянні груп «хворі з алекситимією» та «хворі без алекситимії»; #p<0,05, ##p<0,01 відносно стану «до лікування».

При цьому показники ЯЖ у сфері фізичного функціонування у хворих з алекситимією як до початку лікування, так і після 12-тижневої терапії були гіршими порівняно з хворими без алекситимії.

Нами також проаналізовано ефективність лікування залежно від вмісту GDNF в крові. Загальною тенден­цією, виявленою при аналізі ефективності лікування пацієнтів з різними рівнями GDNF, є дещо кращі показники динаміки за результатами 12-тижневої терапії у хворих з вищими рівнями GDNF, хоча відмінності між групами не були статистично значущими.

При одночасному врахуванні фактора алекситимії та рівня GDNF виявлено, що до початку лікування найгірші клініко-лабораторні показники були притаманні хворим з алекситимією і з рівнем GDNF вище медіани, дещо кращі — хворим з алекситимією і рівнем GDNF нижче медіани, ще кращі — у хворих без алекситимії і рівнем GDNF нижче медіани, і найкращі — у хворих без алекситимії та рівнем GDNF вище медіани. Після 12 тиж лікування це співвідношення зберігається. При цьому найкраща динаміка за показниками ШОЕ, DAS-28, SDAI та CDAI у процесі лікування зафіксована у хворих без алекситимії і з рівнем GDNF вище медіани, дещо гірша — у хворих з алекситимією та рівнем GDNF вище медіани, і найгірша — у хворих з рівнем GDNF нижче медіани, з наявністю та відсутністю алекситимії. Водночас найбільш виражена динаміка показників загальної оцінки активності захворювання (за оцінкою лікаря) виявлена у хворих з рівнем GDNF вище медіани, а найгірша — у хворих з алекситимією і рівнем GDNF нижче медіани. Показники HAQ і DRI найбільш суттєво змінювалися в процесі лікування у хворих з рівнем GDNF вище медіани незалежно від наявності алекситимії, і найменше — у хворих з рівнем GDNF нижче медіани (табл. 6).

Таблиця 6. Динаміка клініко-лабораторних маркерів у хворих на РА з наявністю та відсутністю алекситимії і різними рівнями GDNF під впливом лікування

Показник Значення показника, М±СВ
Хворі з алекситимією Хворі без алекситимії
З рівнем GDNF нижче медіани, n=15 З рівнем GDNF вище медіани, n=21 З рівнем GDNF нижче медіани, n=29 З рівнем GDNF вище медіани, n=23
Клінічні показники
ШОЕ, мм/год До лікування 22,73±12,03 34,29±14,22** 20,28±14,63 17,70±10,93^^
Через 12 тиж 21,60±15,14 24,24±16,47## 13,93±13,03## 10,52±11,11^^##
DAS-28, бали До лікування 6,09±0,55 6,53±0,66** 5,29±0,99@@ 5,06±1,40^^
Через 12 тиж 4,96±1,16# 5,30±1,30## 4,58±1,07@## 4,11±1,59^^##
SDAI, бали До лікування 37,98±9,68 39,98±7,70 30,59±9,51@ 30,17±15,69^^
Через 12 тиж 32,30±8,24## 31,98±6,16## 22,96±7,13## 21,72±11,30^^##
CDAI, бали До лікування 36,04±10,35 38,60±7,50 29,81±8,93 29,67±16,40^^
Через 12 тиж 26,15±12,16## 29,59±8,46## 25,41±8,63## 24,26±15,06^##
ВАШ (пацієнт), бали До лікування 7,27±0,59 7,90±0,98 5,86±1,36@@ 5,61±1,37^^
Через 12 тиж 4,33±0,49## 4,71±0,64## 3,55±0,87@@## 3,35±0,88^^##
ВАШ (лікар), бали До лікування 6,53±0,83 7,19±0,81* 5,41±1,15@@ 5,09±1,20^^
Через 12 тиж 4,07±0,46## 4,24±0,54## 3,28±0,84@@## 3,04±0,88^^##
HAQ, бали До лікування 1,51±0,54 1,78±0,58* 0,97±0,62@@ 0,90±0,60^^
Через 12 тиж 1,14±0,58 1,17±0,47## 0,79±0,57@ 0,64±0,71^^
DRI, бали До лікування 40,31±16,34 47,49±16,95 28,76±16,98@ 24,73±14,78^^
Через 12 тиж 30,29±12,24## 34,95±11,99## 21,69±12,77@## 17,41±10,36^^##
Показники якості життя
Фізичне функціонування До лікування 51,00±14,90 39,52±13,78* 62,76±17,45@ 61,09±19,30^^
Через 12 тиж 71,00±11,98## 61,19±10,48*## 69,31±18,98## 76,30±14,00^^##
Рольове функціонування, зумов­лене фізичним станом До лікування 46,67±24,76 30,95±20,77* 60,34±26,32 59,78±28,94^^
Через 12 тиж 71,67±8,80## 61,90±15,04*## 65,52±12,35 69,57±10,54
Інтенсивність болю До лікування 35,80±18,65 28,21±14,98 58,28±19,29@@ 62,50±18,86^^
Через 12 тиж 55,47±19,23## 47,38±14,95## 63,59±22,55## 66,04±24,76^#
Загальний стан здоров’я До лікування 33,00±17,71 27,14±11,02 56,72±17,44@@ 53,04±17,43^^
Через 12 тиж 40,53±13,53# 37,71±13,57## 57,79±11,95@@ 59,30±11,36^^##
Фізичний компонент здоров’я До лікування 41,61±15,88 31,47±11,44* 59,54±18,47@@ 59,13±19,47^^
Через 12 тиж 59,69±10,12## 52,08±9,65*## 64,07±10,17 67,82±9,15^^
Психічне здоров’я До лікування 37,33±15,32 36,95±10,27 68,76±11,76@@ 67,83±12,79^^
Через 12 тиж 47,20±12,30## 40,19±9,34# 70,21±8,85@@ 70,96±11,07^^##
Рольове функціонування, зумов­лене емоційним станом До лікування 37,75±24,79 33,30±14,91 66,68±19,93@@ 62,33±18,29^^
Через 12 тиж 44,44±27,23 44,43±21,96 60,92±26,84 76,83±21,16^^##
Соціальне функціонування До лікування 35,00±15,09 26,79±12,05 70,26±19,02@@ 73,37±16,98^6
Через 12 тиж 55,00±11,38## 48,81±8,75## 80,17±15,85@@## 79,89±16,32^^##
Життєва активність До лікування 41,67±13,18 34,76±8,58 64,66±14,01@@ 64,13±12,22^^
Через 12 тиж 55,33±10,08## 48,57±6,92*## 69,48±9,00@@## 73,26±7,33^^##
Психічний компонент здоров’я До лікування 37,95±11,50 32,95±5,65 67,60±12,79@@ 66,93±11,59^^
Через 12 тиж 50,51±8,33## 45,50±6,26*## 70,21±11,14@@ 75,23±9,84^^##

Примітки. *p<0,05 та **p<0,01 при порівнянні груп «хворі з алекситимією і рівнем GDNF нижче медіани» та «хворі з алекситимією і рівнем GDNF вище медіани»; $p<0,05 та $$p<0,01 при порівнянні груп «хворі без алекситимії і рівнем GDNF нижче медіани» та «хворі без алекситимії і рівнем GDNF вище медіани»; @p<0,05 та @@p<0,01 при порівнянні груп «хворі з алекситимією і рівнем GDNF нижче медіани» та «хворі без алекситимії і рівнем GDNF нижче медіани»; ^p<0,05 та ^^p<0,01 при порівнянні груп «хворі з алекситимією і рівнем GDNF вище медіани» та «хворі без алекситимії і рівнем GDNF вище медіани»; #p<0,05, ##p<0,01 відносно стану «до лікування».

При вивченні динаміки показників ЯЖ в процесі лікування з урахуванням фактора алекситимії та рівнів GDNF встановлено, що найнижчими показниками ЯЖ до початку лікування і через 12 тиж терапії характеризувалася група хворих з алекситимією і рівнем GDNF вище медіани. Найкращі показники після лікування відмічені у групі хворих без алекситимії та рівнем GDNF вище медіани, при тому, що до початку лікування у групі пацієнтів без алекситимії та рівнем GDNF нижче медіани показники ЯЖ були дещо кращими.

Дискусія

Результати нашого дослідження узгоджуються з сучасними літературними даними щодо того, що досягти ремісії вдається лише у незначної кількості хворих на РА [2, 9, 25]. Водночас значуще покращення усіх клінічних показників у процесі лікування, позитивна динаміка змін ЯЖ свідчать, що «за останні 20 років РА перетворився із захворювання, яке невблаганно призводить до інвалідності та обмежує якість життя, до тривалого стану, який можна контролювати» [16].

Наші дані свідчать, що алекситимія відіграє важливу роль у визначенні ефективності лікування РА. Несприятливий вплив алекситимії на перебіг РА, включаючи кінцеві результати лікування, виявлений у нашому дослідженні, підтвердив дані M.S. Chimenti та співавтори (2019), які встановили асоційованість алекситимії з потребою у більш складній терапії [6]. Складність патогенетичних механізмів РА, особливо коморбідного з алекситимією, на яких наголошується у ряді сучасних досліджень [8, 26], обґрунтовують необхідність комплексної оцінки та терапевтичного впливу на прояви захворювання. Клінічні показники у хворих без алекситимії продемонстрували кращу динаміку в процесі лікування порівняно з хворими з алекситимією. Хоча динаміка показників ЯЖ у хворих з алекситимією була дещо кращою, однак індикатори ЯЖ у сферах фізичного та психічного функціонування у хворих без алекситимії після 12-тижневої терапії були кращими порівняно з хворими з її наявністю. Це дає нам підстави вважати алекситимію обтяжувальним фактором щодо терапії РА, який погіршує клінічні результати та ЯЖ хворих.

Особливості рівнів GDNF у хворих на РА з різною відповіддю на терапію вивчено вперше, однак наявні дослідження підтверджують асоційованість низьких рівнів GDNF з вищою резистентністю до лікування при аутоімунних захворюваннях [28]. Наші дані також узгоджуються з повідомленням L.E. Petersen та співавторів (2018) щодо зниження рівня GDNF при РА [17], а також з думкою M.E. Bauer (2020), який вважає знижений рівень GDNF предиктором порушень психічного функціонування при РА [4]. Таким чином, GDNF відіграє позитивну роль в ефективності терапії: хворим з відсутністю алекситимії і рівнем GDNF вище медіани були притаманні краща динаміка і кращі показники клініко-лабораторних маркерів, індикаторів стану психічної сфери та ЯЖ порівняно з хворими з рівнем GDNF нижче медіани. Водночас у хворих з алекситимією і рівнем GDNF нижче медіани відмічені найгірша динаміка показників і найнижчі показники клінічних маркерів та ЯЖ.

Виявлені закономірності дають підстави стверджувати, що алекситимія та низькі рівні GDNF знач­ною мірою погіршують перебіг РА, що слід враховувати при плануванні лікувально-реабілітаційних заходів для цієї категорії хворих.

Висновки

1. Сучасна терапія РА не зумовлює формування ремісії у 97,7% хворих, але дозволяє досягти значущого зниження активності захворювання, функціонального стану та ЯЖ хворих. Питома вага респондерів за критеріями ACR-20 становила 60,2%, ACR-50 — 26,1%, ACR-70 — 2,3%.

2. Алекситимія є предиктором як гіршого клінічного перебігу РА, так і гірших клінічних результатів терапії. Хворим з алекситимією притаманні гірші показники активності, функціонального стану та ЯЖ після 12-тижневої терапії.

3. Знижений рівень GDNF може розглядатися як предиктор резистентності до лікування РА. У поєднанні з алекситимією знижений рівень GDNF асоціюється з найгіршими клінічними результатами протиревматичної терапії.

Список використаної Літератури

Відомості про авторів

Шалковський Євгеній Ігорович — аспірант, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра внутрішньої медицини № 1.
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.
E-mail: сraftsong13@ukr.net
ORCID ID: 0009-0003-2792-7201

Кузьмінова Наталія Віталіївна — докторка медичних наук, професорка, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра внутрішньої медицини № 1.
ORCID ID: 0000-0003-4718-8218

Станіславчук Микола Адамович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри; Він­ницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра внутрішньої медицини № 1.
E-mail: mstanislav53@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-8505-5999

No Comments » Додати свій
Leave a comment