АДАПТАЦІЯ ТА ВАЛІДИЗАЦІЯ УКРАЇНОМОВНОЇ ВЕРСІЇ NECK DISABILITY INDEX (ІНДЕКС ОБМЕЖЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ БІЛЬ у ШИЇ) У ХВОРИХ НА АНКІЛОЗИВНИЙ СПОНДИЛIТ

Школіна Н.В., Шаповал І.І., Станіславчук М.А.

Резюме. Мета дослідження: створення україномовної версії опитувальника NDI шляхом перекладу та крос-культурної адаптації з подальшою оцінкою його валідності у хворих на анкілозивний спондиліт (АС). Методи та матеріали: переклад і крос-культурна адаптація NDI були виконані згідно з рекомендаціями Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures та відповідно до пропозицій Науково-дослідного інституту MAPI. У дослідження включено хворих з болем у шиї та діагнозом АС (n=63), згідно з модифікованими Нью-Йоркськими критеріями. Активність АС встановлювали за клінічним індексом BASDAI, функціональні порушення оцінювалися за індексом BASFI. Статистичний аналіз отриманих результатів проводили за допомогою IBM SPSS22 (©SPSS Inc.). Надійність україномовної версії NDI оцінювали за методом тест-ретест із тижневим інтервалом. Внутрішня узгодженість опитувальника оцінювалася шляхом підрахунку коефіцієнта альфа-Кронбаха. Результати: між усіма складовими опитувальника NDI тест-ретест встановлені достовірні прямі кореляційні зв’язки: з інтенсивністю болю (r=0,631), у категоріях, які стосувалися роботи, піднімання предметів та головного болю (r=0,979; r=0,917 та r=0,942). Середнє значення фінальних показників NDI-тесту становило 18,67±6,79 і для NDI-ретесту — 18,28±6,07. NDI достовірно корелював із тривалістю захворювання, BASDAI, BASFI (r=0,304; 0,268; 0,386), зв’язок з віком та VAS виявився несуттєвим. Україномовна версія опитувальника NDI продемонструвала високу надійність (коефіцієнт альфа-Кронбаха = 0,972) та внутрішню узгодженість (rSpearman=0,933, p<0,01). Висновки: україномовна версія опитувальника NDI має достатній рівень надійності та валідності для подальшого використання в науковій та лікувальній практиці в україномовній популяції.

DOI: 10.32471/rheumatology.2707-6970.85.16408

ВСТУП

Больовий синдром в ділянці шиї є досить поширеним і значною мірою впливає на функціональні можливості, якість життя та працездатність хворих. За даними дослідження Global Burden of Disease 2010, біль у шиї є четвертою провідною причиною втрати працездатності після болю в спині, депресії та захворювань опорно-рухової системи [7].

Основними причинами болю в шиї є травми верхньої частини тулуба, інфекційні захворювання, пухлини, спондильоз, анкілозивний спондиліт (АС) та інші. Біль у хребті, зокрема в шийному відділі, при АС є основним клінічним проявом і з часом призводить до порушення мобільності хребта, ранньої інвалідизації і скорочення тривалості життя [6]. Тому оцінка стану здоров’я цих пацієнтів є надзвичайно актуальною.

У 1991 р. з метою оцінки втрати функціональної здатності у пацієнтів з болем у шиї H. Vernon, S. Mior розроблений опитувальник Neck Disability Index (NDI) [10], який продемонстрував стабільні психометричні властивості у хворих в кількох досліджуваних популяціях [1, 4, 8, 11, 12].

Даний опитувальник складається із 10 запитань і дозволяє оцінити, як біль у шиї впливає на здатність справлятися з повсякденними справами й охоп­лює такі категорії, як робота, сон, відпочинок, особиста гігієна, піднімання предметів, читання, водіння, головний біль, зосередженість та інтенсивність болю, які оцінюються за шкалою Лайкерта від 0 до 5 (0 = відсутність болю та відсутність функціональних обмежень, 5 = найгірший біль та максимальне обмеження). Кожне запитання має 6 можливих відповідей, і пацієнтам пропонується вибрати відповідь, яка найкраще відображає їх стан на даний момент. Загальний бал може варіювати від 0 (відсутність інвалідності) до 50 (повна інвалідність).

Опитувальник був перекладений багатьма мовами світу, однак україномовної версії досі не було.

Тому мета нашого дослідження — створення україномовної версії опитувальника NDI шляхом перекладу та крос-культурної адаптації з подальшою оцінкою його валідності у хворих на АС.

МЕТОДИ Та МаТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Оскільки всі права на NDI належать MAPI Research Trust (контактна інформація: Mapi Research Trust, Ліон, Франція. E-mail: PROinformation@mapitrust.org, Internet: http://www.proqolid.org), нами було зроблено запит, надана інформація щодо мети дослідження та отримано дозвіл на переклад і валідизацію опитувальника в Україні та його використання.

Переклад і крос-культурна адаптація NDI виконані згідно з рекомендаціями Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures [2] та відповідно до пропозицій Науково-дослідного інституту MAPI.

Переклад оригінального опитувальника здійснений двома незалежними кваліфікованими перекладачами, після чого створено синтезовану україномовну версію опитувальника NDI.

Зворотний українсько-англійський переклад здійснений двома перекладачами, носіями англійської мови, які не були ознайомлені з оригіналом тексту NDI.

Далі групою експертів за участю фахівців у галузі охорони здоров’я, незалежних перекладачів, перекладачів рідною мовою англійською та методиста-філолога проведений аналіз усіх матеріалів дослідження й узгоджена префінальна версія опитувальника, яка і використана під час його адаптації для української популяції.

Наступним кроком стало тестування префінальної версії опитувальника NDI у пацієнтів із АС з обов’язковим урахуванням гендерних та вікових особливостей, тривалості захворювання, рівня освіти та професійної діяльності. Учасникам було запропоновано самостійно відповісти на всі запитання опитувальника, після чого проводилося обговорення з пацієнтами щодо розуміння кожного елемента опитувальника і наявності труднощів під час його заповнення.

Фінальна україномовна версія опитувальника NDI затверджена MAPI Research Trust для подальшого використання для української популяції. Ця адаптована україномовна версія NDI була використана в нашому дослідженні для оцінки валідності опитувальника.

Валідизацію опитувальника NDI проведено у Він­ницькому високоспеціалізованому клінічному центрі ревматології, остеопорозу та біологічної терапії.

У дослідження включено хворих з болем у шиї та діагнозом АС (n=63), який відповідав модифікованим Нью-Йоркським критеріям [9]. Пацієнти поінформовані щодо мети дослідження та підписали інформовану згоду на участь у дослідженні.

Активність АС встановлювали за клінічним індексом Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) [5], функціональні порушення оцінювалися за індексом Bath ankylosing spondylitis functional index (BASFI) [3]. Статистичний аналіз отриманих результатів проводили відомими методами варіа­ційної статистики у пакеті прикладних програм SPSS22 (©SPSS Inc.).

Надійність україномовної версії NDI оцінювали за методом тест-ретест із тижневим інтервалом у 21 особи. Внутрішня узгодженість опитувальника оцінювалася шляхом підрахунку коефіцієнта альфа-Кронбаха.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Клініко-демографічна характеристика хворих свідчить (табл. 1), що середній вік становив (M±SD) 44,16±10,07 року, середній термін встановлення діагнозу становив 6,30±4,20 року, тривалість захворювання коливалася від 2 до 33 років і в середньому становила 11,79±6,32 року. Серед опитаних пацієнтів із АС 12 (19,05%) були працюючими, 51 (80,95%) — особи, які не мали роботи, із 63 хворих 52 особи (82,54%) — непрацездатні за станом здоров’я. У групі обстежених переважали особи з високою та дуже високою активністю захворювання за BASDAI (5,53±1,73) та суттєвими функціо­нальними порушеннями за BASFI (5,46±1,96). У 54 (85,71%) хворих виявлено HLA B27.

Таблиця 1. Клініко-демографічна характеристика хворих на АС

Характеристика Хворі на АС (n=63)
Стать: жінки

чоловіки

n (%) 6 (9,52)

57 (90,48)

Вік, років M±SD 44,16±10,07
Тривалість захворювання, років M±SD 11,79±6,32
Термін встановлення діагнозу, років M±SD 6,30±4,20
Працює:

так

ні

n (%) 12 (19,05)

51 (80,95)

Інвалідність:

так

ні

n (%) 52 (82,54)

11 (17,46)

HLA B27:

так

ні

n (%) 54 (85,71)

9 (14,29)

Активність захворювання за BASDAI M±SD 5,53±1,73
Функціональна здатність за BASFI M±SD 5,47±1,96

BASDAI — Bath ankylosing spondylitis disease activity index; BASFI — Bath ankylosing spondylitis functional index.
З метою оцінки надійності NDI проведено тест-ретест з інтервалом 1 тиж у 21 особи, вибраних рандомно (табл. 2). Встановлено, що усі показники NDI-тест за середніми величинами відповідали показникам NDI-ретесту. Між усіма складовими опитувальника NDI тест-ретест встановлені достовірні прямі кореляційні зв’язки (r=0,631–0,979). Найменший зв’язок реєструвався у категорії, що оцінює інтенсивність болю (r=0,631), найсильніший — у категоріях, які стосувалися роботи, піднімання предметів та головного болю (r=0,979; r=0,917 та r=0,942). Середнє значення фінальних показників NDI-тест становило 18,67±6,79 і для NDI-ретест — 18,28±6,07.

Таблиця 2. Надійність NDI тесту-ретесту у хворих на АС (n=21)

Складові опитувальника NDI Тест Ретест Кореляція Пірсона (тест-ретест)
1. Інтенсивність болю 1,86±0,73 1,71±0,56 0,631**
2. Особиста гігієна 1,29±0,90 1,14±0,79 0,779**
3. Піднімання предметів 2,00±1,22 2,04±1,02 0,917**
4. Читання 1,90±0,83 1,95±0,86 0,828**
5. Головний біль 2,19±0,87 2,09±0,89 0,942**
6. Зосередженість 1,33±0,73 1,28±0,78 0,874**
7. Робота 2,33±1,06 2,38±1,07 0,979**
8. Водіння 2,09±1,22 2,00±1,14 0,898**
9. Сон 1,81±1,12 1,86±1,01 0,897**
10. Відпочинок 1,86±1,06 1,90±0,89 0,779**
NDI (фінальне значення) 18,67±6,79 18,28±6,07 0,951**

**p<0,01

NDI — Neck Disability Index
Для оцінки валідності опитувальника визначали зв’язки NDI з клініко-демографічними показниками у хворих на АС (табл. 3). Так, NDI достовірно корелював із тривалістю захворювання, BASDAI, BASFI (r=0,304; 0,268; 0,386), зв’язок з віком та VAS виявився несуттєвим.

Таблиця 3. Зв’язок NDI із клініко-демографічними показниками у хворих на АС (n=63)

Показник rPirson P
Вік 0,173 NS
BASDAI 0,268 0,05
BASFI 0,386 0,01
Тривалість захворювання 0,304 0,05
VAS 0,206 NS

BASDAI — Bath ankylosing spondylitis disease activity index; BASFI — Bath ankylosing spondylitis functional index; VAS — visual analogue scale, візуальна аналогова шкала болю, rPirson — коефіцієнт кореляції Пірсона.
Надійність опитувальника NDI оцінено за допомогою коефіцієнта альфа-Кронбаха (0,972) з урахуванням коефіцієнта внутрішньокласової кореляції. Підрахунок підтвердив внутрішню узгодженість україномовної версії опитувальника. Для оцінки відтворюваності NDI використано тест-ретест непараметричний кореляційний аналіз за Спірманом, який свідчив про наявність парної кореляції із p<0,01; rSpearman для NDI становив 0,933 (табл. 4).

Таблиця 4. Аналіз надійності та чутливості NDI

Надійність Альфа-Кронбаха 0,972
ВКК 0,972 (95% ДІ 0,933–0,989)
Чутливість rSpearman 0,933**
**P 0,01

NDI — Neck Disability Index; rSpearman — коефіцієнт кореляції Спірмана; ВКК — внутрішньокласовий коефіцієнт кореляції

ВИСНОВКИ

Україномовна версія опитувальника NDI має достатній рівень надійності та валідності для подальшого використання в науковій та лікувальній практиці в україномовній популяції.

Наводимо україномовну версію NDI.

Індекс обмеження життєдіяльності через біль у шиї (NDI)

Цей опитувальник розроблено для отримання інформації про те, як біль у шиї впливає на вашу здатність справлятися з повсякденними справами. Просимо відмітити лише один застосовний пункт у кожному розділі. Ми розуміємо, що ви можете вважати, що вам підходять два або більше варіантів у будь-якому з розділів, але, будь ласка, поставте відмітку напроти того, що якнайточніше описує вашу проблему.

Розділ 1: Інтенсивність болю

 • Я не відчуваю болю в шиї в даний момент
 • У даний момент біль дуже слабкий
 • У даний момент біль помірний
 • У даний момент біль досить сильний
 • У даний момент біль дуже сильний
 • У даний момент біль найгірший, який тільки можна уявити

Розділ 2: Особиста гігієна

 • Зазвичай догляд за собою не спричиняє додаткового болю в шиї
 • Зазвичай догляд за собою спричиняє додатковий біль у шиї
 • Мені боляче доглядати за собою, я роблю це повільно й обережно
 • Де в чому мені потрібна допомога, але я переважно справляюся з більшою частиною (процедур) догляду за собою
 • Мені щодня потрібна допомога в більшості процедур із догляду за собою
 • Я не можу самостійно вдягнутися. Мені важко справитися з водними процедурами, я залишаюся в ліжку

Розділ 3: Піднімання предметів

 • Піднімання важких предметів не спричиняє додаткового болю в шиї
 • Я можу піднімати важкі предмети, але це спричиняє додатковий біль у шиї
 • Біль у шиї заважає мені піднімати важкі предмети з підлоги, але я справляюся, якщо вони зручно розташовані, наприклад, на столі
 • Біль у шиї заважає мені піднімати важкі предмети, але легкі й середньої ваги предмети я можу підняти, якщо вони зручно розташовані
 • Я можу піднімати тільки дуже легкі предмети
 • Я не можу нічого піднімати або носити

Розділ 4: Читання

 • Я можу читати скільки завгодно, не відчуваючи болю в шиї
 • Я можу читати скільки завгодно, але відчуваю легкий біль у шиї
 • Я можу читати скільки завгодно, але відчуваю помірний біль у шиї
 • Я не можу читати стільки, скільки хотілося б, через помірний біль у шиї
 • Я майже взагалі не можу читати через сильний біль у шиї
 • Я взагалі не можу читати

Розділ 5: Головний біль

 • Я ніколи не відчуваю головного болю
 • Я зрідка відчуваю легкий головний біль
 • Я зрідка відчуваю помірний головний біль
 • Я часто відчуваю помірний головний біль
 • Я часто відчуваю сильний головний біль
 • Я відчуваю головний біль майже завжди

Розділ 6: Зосередженість

 • Мені не важко повністю зосередитися, коли хочу
 • Я можу повністю зосередитися, доклавши певних зусиль
 • Мені трохи складно зосередитися
 • Мені досить важко зосередитися
 • Мені сильно важко зосередитися
 • Я взагалі не можу зосередитися

Розділ 7: Робота

 • Я можу працювати, скільки побажаю
 • Я можу виконувати свою звичну роботу, але не більше
 • Я можу виконувати більшу частину своєї звичної роботи, але не більше
 • Я не можу виконувати свою звичну роботу
 • Мені важко виконувати будь-яку роботу взагалі
 • Я взагалі не можу виконувати будь-яку роботу

Розділ 8: Водіння

 • Я можу керувати автомобілем, не відчуваючи болю в шиї
 • Я можу керувати автомобілем, відчуваючи легкий біль у шиї
 • Я можу керувати автомобілем так довго, як захочу, відчуваючи помірний біль у шиї
 • Я не можу керувати автомобілем так довго, як захочу, через помірний біль у шиї
 • Мені взагалі важко керувати автомобілем, оскільки я відчуваю сильний біль у шиї
 • Я взагалі не можу керувати своїм автомобілем через сильний біль у шиї

Розділ 9: Сон

 • У мене немає проблем зі сном
 • У мене незначні порушення сну (менше 1 год безсоння)
 • У мене легке порушення сну (до 1–2 год безсоння)
 • У мене помірне порушення сну (до 2–3 год безсоння)
 • У мене сильне порушення сну (до 3–5 год безсоння)
 • У мене повне порушення сну (до 5–7 год безсоння)

Розділ 10: Відпочинок

 • Я можу брати участь в усіх видах відпочинку взагалі без болю в шиї
 • Я можу брати участь в усіх видах відпочинку з незначним болем у шиї
 • Я можу брати участь у більшості, але не в усіх звичних видах відпочинку через біль у шиї
 • Я можу брати участь лише у небагатьох з моїх звичних видів відпочинку через біль у шиї
 • Мені важко брати участь у будь-яких видах відпочинку через біль у шиї
 • Я взагалі не можу брати участь у будь-яких видах відпочинку

Пацієнт ___________________________________

Дата ______________________________________

Бал ___________________________________ [50]

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Ackelman B.H., Lindgren U. (2002) Validity and reliability of a modified version of the neck disability index. J. Rehabil. Med., 34(6): 284–287.
 • 2. Beaton D.E., Bombardier C., Guillemin F. et al. (2000) Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25(24): 3186–3191.
 • 3. Calin A., Garrett S., Whitelock H. et al. (1994) A new approach to defining functional ability in ankylosing spondylitis: the development of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index. J. Rheumatol., 21: 2281–2285.
 • 4. Cook C., Richardson J.K., Braga L.et al. (2006) Cross-cultural adaptation and validation of the Brazilian Portuguese version of the Neck Disability Index and Neck Pain and Disability Scale. Spine, 31(14): 1621–1627.
 • 5. Garrett S., Jenkinson T., Kennedy L.G. et al. (1994) A new approach to defining disease status in ankylosing spondylitis: the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. J. Rheumatol., 21: 2286–2291.
 • 6. Healey E.L., Haywood K.L., Jordan K.P. et al. (2013) Patients with well-established ankylosing spondylitis show limited deterioration in a ten-year prospective cohort study. Clin. Rheumatol., 32(1): 67–72.
 • 7. Hoy D., March L., Woolf A. et al. (2014) The global burden of neck pain: estimates from the global burden of disease 2010 study. Ann. Rheum. Dis., 73(7): 1309–1315.
 • 8. Stratford P.W. (1999). Using the Neck Disability Index to make decisions concerning individual patients. Physiother. Can.: 107–119.
 • 9. Van der Linden S., Valkenburg H.A., Cats A. (1984) Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis: a proposal for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum., 27: 361–368.
 • 10. Vernon H., Mior S. (1991) The Neck Disability Index: a study of reability and validity. J. Manipulative Physiol. Ther., 14(7): 409–15.
 • 11. Vos C.J., Verhagen A.P., Koes B.W. (2006) Reliability and responsiveness of the Dutch version of the Ne ck Disability Index in patients with acute neck pain in general practice. Eur. Spine J., 15(11): 1729–1736.
 • 12. Wlodyka-Demaille S., Poiraudeau S., Catanzariti J.F. et al. (2002) French translation and validation of 3 functional disability scales for neck pain. Arch. Phys. Med. Rehabil., 83(3): 376–382.

Адаптация И валидизация украиноязычной версии NECK DISABILITY INDEX (ИНДЕКС ограничения жизнедеятельности вследствие БОЛи В ШЕе) У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТом

Н.В. Школина, И.И. Шаповал, М.А. Станиславчук

Резюме. Цель исследования: создание украиноязычной версии опросника NDI путем перевода и кросс-культурной адаптации с последующей оценкой его валидности у больных анкилозирующим спондилитом (АС). Методы и материалы: перевод и кросс-культурная адаптация NDI были выполнены согласно рекомендациям Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures и в соответствии с предложениями Научно-исследовательского института MAPI. В исследование включены больные с болью в шее и диагнозом АС (n = 63) согласно модифицированным Нью-Йоркским критериям. Активность АС устанавливали по клиническому индексу BASDAI, функцио­нальные нарушения оценивались по индексу BASFI. Статистический анализ полученных результатов проводили с помощью IBM SPSS22 (© SPSS Inc.). Надежность украино­язычной версии NDI оценивали по методу тест-ретест с недельным интервалом. Внутренняя согласованность опросника оценивалась путем подсчета коэффициента альфа-Кронбаха. Результаты: между всеми составляющими опросника NDI тест-ретест установлены достоверные прямые корреляционные связи: с интенсивностью боли (r=0,631), в категориях, касающихся работы, поднятия предметов и головной боли (r=0,979; r=0,917 и r=0,942). Среднее значение финальных показателей NDI-теста составило 18,67±6,79 и для NDI-ретеста — 18,28±6,07. NDI достоверно коррелирует с продолжительностью заболевания, BASDAI, BASFI (r=0,304; 0,268; 0,386), связь с возрастом и VAS оказалась несущественной. Украиноязычная версия опросника NDI продемонстрировала высокую надежность (коэффициент альфа-Кронбаха = 0,972) и внутреннюю согласованность (rSpearman=0,933, p<0,01). Выводы: украиноязычная версия опросника NDI имеет достаточный уровень надежности и валидности для дальнейшего использования в научной и лечебной практике в украиноязычной популяции.

Ключевые слова: анкилозирующий спондилит, потеря функциональной способности, боль в шее, Neck Disability Index.

Адреса для листування:
Станіславчук Микола Адамович
21018, Вінниця, вул. Пирогова, 46
Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова,
кафедра внутрішньої медицини № 1
E-mail: mstanislav53@yahoo.com
Тел./факс: +380 432-570-572
Тел.: +38 (050) 698-66-84

No Comments » Додати свій
Leave a comment