Адаптація та валідизація україномовної версії ASAS Health Index and and Environmental Factors у хворих на анкілозивний спондилоартрит

Станіславчук М.А., Шаповал І.І., Заічко К.О.

Резюме. У статті наведено дані про процес адаптації та валідизації україномовної версії Asas Health Index and Environmental Factors у хворих на анкілозивний спондилоартрит (АС). Опитувальник тестували на групі із 44 хворих на АС. Статистичну обробку отриманих результатів проводили відомими методами варіаційної статистики у пакеті прикладних програм SPSS22 (© SPSS Inc.). Для оцінки зв’язку ASAS HI/EF і клінічних параметрів застосовували непараметричний кореляційний аналіз за Спірманом. Надійність україномовної версії ASAS HI/EF оцінювали за методом тест-ретест із тижневим інтервалом. Отримані дані свідчили, що україномовна версія опитувальника ASAS Health Index and Environmental Factors (ASAS HI and EF) має достатній рівень надійності й валідності для подальшого використання у клінічній практиці та з науковою метою у хворих на АС.

Вступ

Анкілозивний спондилоартрит (АС) — хронічне запальне ревматичне захворювання, що належить до групи серонегативних спондилоартропатій. Розповсюдженість АС становить 0,1–1,4% [4], хвороба вражає переважно чоловіків у співвідношенні 3:1 віком від 20 до 40 років [4, 11], корелює з HLA-B27. Перші симптоми АС з’являються у віці до 30 років у 80% хворих, у 5% хворих дебютує після 45 років. АС характеризується розвитком системного запального процесу з переважним ураженням осьового скелета, наявністю больового синдрому, схильністю до прогресування з розвитком ранньої інвалідизації, що має важливе соціальне значення. Для визначення стану здоров’я, крім клінічних та лабораторних методів, широко використовують опитувальники для оцінки активності захворювання, функціональних порушень, якості життя.

Одним із важливих інструментів оцінки стану здоров’я у хворих на АС є ASAS Health Index and Environmental Factors (ASAS HI/EF), який у 2010 р. запропоновано групою авторів [2, 9, 10]. ASAS HI/EF складається із 17 запитань, які оцінюють такі категорії, як біль, емоційну сферу, сон, сексуальні функції, мобільність, самообслуговування, участь у суспільному житті та працездатність; а також додатку, який містить 9 запитань, що дозволяє визначити вплив зовнішніх факторів на стан здоров’я. Цей опитувальник перекладений 23 мовами, однак україномовної версії досі немає.

Тому метою нашого дослідження було створення україномовної версії опитувальника ASAS Health Index and Environmental Factors (ASAS HI and EF) шляхом крос-культурної адаптації з подальшою оцінкою його валідності.

Об’єкт і методи дослідження

Переклад і крос-культурна адаптація ASAS HI/EF виконано згідно з рекомендаціями Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures [1]. Цей процес включав 5 стадій:

1. Переклад оригінальної версії опитувальника українською мовою двома незалежними перекладачами (один з них інформований щодо мети дослідження, інший — засліплений).

2. Створення перекладачами синтезованої україномовної версії опитувальника ASAS HI/EF.

3. Зворотний переклад з української мови на англійську двома перекладачами, носіями англійської мови (засліпленими щодо англійської оригінальної версії).

4. Аналіз групою експертів усіх матеріалів дослідження (оригінального опитувальника, перекладів українською мовою, синтезованої версії перекладу, зворотних перекладів разом із відповідними письмовими звітами) за семантичною, ідіоматичною, емпіричною та концептуальною еквівалентністю для створення префінальної версії опитувальника, використаної в процесі його адаптації для української популяції. До складу групи увійшли: фахівці в галузі охорони здоров’я, незалежні перекладачі, перекладачі з рідною мовою англійською та методист-філолог.

5. Тестування префінальної версії опитувальника ASAS HI/EF у групі хворих на АС з урахуванням віку, статі, тривалості захворювання і рівня освіти. Після заповнення опитувальника кожне питання було обговорено з пацієнтом, щоб перевірити, чи всі елементи повністю зрозумілі, й оцінити, чи були у пацієнтів проблеми з його заповненням.

Упродовж усього процесу адаптації група експертів перебувала у тісному контакті з авторами-розробниками оригінального опитувальника.

У дослідження було включено хворих з діагнозом АС, встановленим згідно з модифікованими Нью-Йоркськими критеріями [12]. Усім хворим проведено клінічну оцінку стану за допомогою індексу активності захворювання BASDAI [6], функціонального індексу BASFI [3], метрологічного індексу BASМI [7, 8], якості життя ASQoL [5]. Усі пацієнти були поінформовані щодо мети та завдань дослідження і надали згоду стосовно участі в ньому. Статистичну обробку отриманих результатів проводили відомими методами варіаційної статистики у пакеті прикладних програм SPSS22 (©SPSS Inc.). Для оцінки зв’язку ASAS HI/EF і клінічних параметрів застосовували непараметричний кореляційний аналіз за Спірманом. Надійність україномовної версії ASAS HI/EF оцінювали за методом тест-ретест із тижневим інтервалом.

Результати та їх обговорення

У дослідження включено 44 хворих на АС, які самостійно відповідали на всі запитання опитувальника. Пацієнтами не відзначено неоднозначних та некоректних запитань. Нами оцінено соціальний статус опитаних хворих з метою визначення доступності для розуміння представлених запитань, оскільки зазначений опитувальник у подальшому має бути використаний для різних верств і рівнів освіти населення. Серед 44 хворих 19 (43,2%) були працездатними повний робочий день; 2 особи (4,5%), які працюють неповний робочий день, 2 (4,5%) — домогосподарки; 10 (22,7%) — непраце­здатні за станом здоров’я та за віком; 7 (16%) — студенти та 4 (9%) — особи, які не мають роботи.

Клініко-демографічний розподіл виявив (табл. 1), що серед хворих на АС переважали особи чоловічої статі (n=33; 75%), середній вік яких становив (M±SD) 40,1±11,4 року, із середньою тривалістю захворювання 3,86±3,4 року, серед яких тривалість захворювання більше 5 років відзначали у 21 (47,7%) хворого. Серед опитаних пацієнтів із АС переважали особи з високою та дуже високою активністю захворювання за BASDAI (n=34; 77,3%).

Таблиця 1
Клініко-демографічна характеристика хворих на АС
Показник Розподільча ознака Хворі на АС (n=44)
Стать Чоловіки, n (%) 33 (75)
Жінки, n (%) 11 (25)
Вік Середній, років (M±σ) 40,1±11,4
<40, n (%) 20 (31,8)
40–49, n (%) 14 (31,8)
50–65, n (%) 10 (22,7)
Тривалість захворювання Років (M±σ) 4,57±3,9
<5 років, n (%) 25 (56,8)
5—10 років, n (%) 16 (36,3)
>10 років, n (%) 3 (6,81)
Ступінь активності захворювання за BASDAI, n (%) Низький <2 0
Помірний 2,0—4,0 10 (22,7)
Високий 4,0—7,0 25 (56,8)
Дуже високий >7,5 9 (20,5)

BASDAI — Bath ankylosing spondylitis disease activity index.

Середні показники BASDAI, BASFI, BASMI, ASAS HI та ASAS EF становили 5,43 (1,7), 3,08 (1,5), 3,82 (2,01), 6,00 (2,1) та 3,23 (1,1) відповідно. Середній час заповнення (с) ASAS HI та ASAS EF становив 86,1 (18,6) та 63,0 (12,7) відповідно (табл. 2).

Таблиця 2
Показники активності, функціонального статусу та значення ASAS HI/EF у хворих на АС
Клінічні особливості АС (n=44)
BASDAI (M±SD) 5,43±1,7
BASFI (M±SD) 3,08±1,5
BASMI (M±SD) 3,82±2,0
ASAS HI (M±SD) 6,00±2,1
ASAS EF (M±SD) 3,23±1,1
ASAS HI час заповнення (с) (M±SD) 86,1±18,6
ASAS EF час заповнення (с) (M±SD) 63,0±12,7

BASDAI — Bath ankylosing spondylitis disease activity index; BASF — Bath ankylosing spondylitis functional index; BASMI — Bath ankylosing spondylitis metrology index; ASAS HI — The Assessment of Spondyloarthritis International Society Health Index; EF — Environmental Factors.

Для оцінки надійності ASAS HI/EF використовували тест-ретест непараметричний кореляційний аналіз за Спірманом (табл. 3). Друге визначення ASAS HI та ASAS EF проводили через 7 днів. Середнє значення для першого визначення ASAS HI та ASAS EF становило 9,32±3,9 та 3,15±1,0 і для другого — 9,44±3,7 і 3,15±0,9 відповідно. Кореляційний аналіз свідчив про наявність парної кореляції із p<0,01, rSpearman для ASAS HI становив 0,962 та 0,911 — для ASAS EF.

Таблиця 3
Надійність ASAS HI/EF тесту-ретесту у 44 хворих на АС
Надійність ASAS HI ASAS EF
(M±SD) першого визначення 9,32±3,9 3,15±1,0
(M±SD) другого визначення
(через 7 днів)
9,44±3,7 3,15±0,9
r Spearman 0,962 0,911
p < 0,01 < 0,01

ASAS HI — The Assessment of Spondyloarthritis International Society Health Index; ASAS EF — The Assessment of Spondyloarthritis international Society Environmental factors; r Spearman — коефіцієнт кореляції Спірмана.

Для оцінки валідності опитувальника ASAS визначали зв’язки ASAS HI та ASAS EF з клініко-демографічними показниками у хворих на АС (табл. 4). Так, ASAS HI достовірно корелював із віком, BASDAI, BASMI, BASFI (r=0,310; 0,853; 0,390; 0,544), зв’язок зі статтю і тривалістю захворювання виявився несуттєвим. Щодо ASAS EF, то сильний двобічний зв’язок визначався між факторами зовнішнього середовища та BASDAI, BASFI (r=0,745; 0,544, р<0,01), однак, як і для ASAS HI, не виявлено достовірно значимого зв’язку із тривалістю захворювання та гендерними особливостями.

Таблиця 4
Зв’язок ASAS HI із клініко-демографічними показниками у хворих на АС (n=44)
Показник Зв’язок ASAS HI Зв’язок ASAS EF
r Spearman p r Spearman P
Стать 0,101 NS 0,074 NS
Вік 0,310 <0,01 0,268 NS
Тривалість захворювання 0,045 NS 0,144 NS
BASDAI 0,853 <0,01 0,745 <0,01
BASMI 0,390 <0,01 0,148 NS
BASFI 0,544 <0,01 0,452 <0,01

BASDAI — Bath ankylosing spondylitis disease activity index; BASFI — Bath ankylosing spondylitis functional index; BASMI — Bath ankylosing spondylitis metrology index; ASAS HI — The Assessment of Spondyloarthritis International Society Health Index; EF — Environmental Factors.

Висновки

Україномовна версія опитувальника ASAS Health Index and Environmental Factors (ASAS HI and EF) має достатній рівень надійності та валідності для подальшого використання у клінічній практиці та з науковою метою у хворих на АС.

Опитувальник ASAS HI та додаток ASAS EF достовірно корелюють із віком, BASDAI, BASMI, BASFI, проте виявився несуттєвим зв’язок із тривалістю захворювання та гендерними особливостями хворих на АС.

ІНДЕКС ЗДОРОВ’Я ASAS

Дата:__________________________

П.І.П.__________________________

Будь ласка, дайте відповіді на всі ствердження, позначивши ту відповідь у кожному ствердженні, яка найбільше підходить вам на даний момент часу, враховуючи вашу ревматичну хворобу (термін «ревматична хвороба» містить всі форми спондилоартритів, включаючи анкілозивний спондилоартрит).

1. Біль іноді порушує мою повсякденну діяльність

 Я згоден

 Я не згоден

2. Мені важко довго стояти

 Я згоден

 Я не згоден

3. Мені важко бігати

 Я згоден

 Я не згоден

4. У мене виникають проблеми при використанні туалетної кімнати

 Я згоден

 Я не згоден

5. Я часто виснажений

 Я згоден

 Я не згоден

6. Мені не хочеться робити те, що потребує фізичних зусиль

 Я згоден

 Я не згоден

7. Я втратив інтерес до сексу

 Я згоден

 Я не згоден

 Не має відношення до справи, я не хочу відповідати

8. У мене виникають труднощі при керуванні педалями свого автомобіля

 Я згоден

 Я не згоден

 Не має відношення до справи, я не вмію/не керую автомобілем

9. Мені важко контактувати з людьми

 Я згоден

 Я не згоден

10. Я не можу ходити по вулиці по рівній поверхні

 Я згоден

 Я не згоден

11. Мені важко сконцентруватися

 Я згоден

 Я не згоден

12. Я обмежений у подорожах через свою мобільність

 Я згоден

 Я не згоден

13. Я часто засмучуюсь

 Я згоден

 Я не згоден

14. Мені важко помити волосся

 Я згоден

 Я не згоден

15. У мене виникли фінансові зміни через ревматичну хворобу

 Я згоден

 Я не згоден

16. Я погано сплю вночі

 Я згоден

 Я не згоден

17. Я не можу подолати свої труднощі

 Я згоден

 Я не згоден

ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ІНДЕКСУ ЗДОРОВ’Я ASAS

Дата:_____________________

П.І.П._____________________

Будь ласка, дайте відповіді на всі ствердження, позначивши ту відповідь у кожному ствердженні, яка найбільше підходить вам на даний момент часу, враховуючи вашу ревматичну хворобу (термін «ревматична хвороба» містить всі форми спондилоартритів, включаючи анкілозивний спондилоартрит).

1. Через моє ревматичне захворювання моя родина/родичі змушені виконувати більше роботи по дому

 Я згоден

 Я не згоден

2. Мені не подобається, як мої друзі поводяться в моїй присутності

 Я згоден

 Я не згоден

3. Я не можу розраховувати на родичів у вирішенні своїх проблем

 Я згоден

 Я не згоден

4. Я змінюю умови, в яких живу та працюю

 Я згоден

 Я не згоден

5. Медичний персонал відмовляється визнавати, що перебіг мого захворювання дійсно погіршується

 Я згоден

 Я не згоден

6. Лікування мого ревматичного захворювання займає дуже багато часу

 Я згоден

 Я не згоден

7. Мої друзі надто багато від мене очікують

 Я згоден

 Я не згоден

8. На мене мало звертають увагу вдома

 Я згоден

 Я не згоден

9. Мої друзі розуміють мене

 Я згоден

 Я не згоден

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

АДАПТАЦИЯ И ВАЛИДИЗАЦИЯ УКРАИНОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ASAS HEALTH INDEX AND ENVIRONMENTAL FACTORS У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ

Н.А. Станиславчук, И.И. Шаповал, Е.А. Заичко

Резюме. В статье представлены данные о процессе адаптации и валидизации украиноязычной версии ASAS Health Index and Environmental Factors у больных анкилозирующим спондилоартритом (АС). Опросник тестировали на группе из 44 больных АС. Статистическую обработку полученных результатов проводили известными методами вариационной статистики в пакете прикладных программ SPSS22 (© SPSS Inc.). Для оценки связи ASAS HI/EF и клинических параметров применяли непараметрический корреляционный анализ по Спирману. Надежность украиноязычной версии ASAS HI/EF оценивали методом тест-ретест с недельным интервалом. Полученные данные показали, что украиноязычная версия опросника ASAS Health Index and Environmental Factors имеет достаточный уровень надежности и валидности для дальнейшего использования в клинической практике и в научных целях у больных АС.

анкилозирующий спондилоартрит, ASAS Health Index and Environmental Factors (ASAS HI/EF).

Адреса для листування:
Станіславчук Микола Адамович
21018, Вінниця, вул. Пирогова, 46
Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова,
кафедра внутрішньої медицини № 1
E-mail: mstanislav53@yahoo.com

No Comments » Додати свій
Leave a comment