Keyword :   X-ray.

The influence of TNF-α inhibitors on radiological progression in ankylosing spondylitis
Authors: Kovalenko V.M. Garmish E.A. Levchenko V.G. Romanovskiy A.V. №59 (1) 2015 / Review: 7