Author :   Reminnaya N.Y.

Lesions of the spine in patients with rheumatoid arthritis
Authors: Kazymyrko V.K. Ivanitskaya L.N. Silantieva T.S. Dubkova A.G.... №63 (1) 2016 / Review: 2
RHEUMATIC MANIFESTATIONS OF HEMOGLOBINOPATHIES
Authors: Kazymyrko V.K. Ivanitskaya L.N. Kutovyi V.V. Dubkova A.G.... №59 (1) 2015 / Review: 1