Institution :   Ternopil Medical University. I.Ya Gorbachevsky

RHEUMATOLOGY IN THE MEDALLIC ART. MESSAGE 2: JOINT DISEASES
Authors: Syniachenko O.V. Kovalenko V.M. Bortkevych O.P. Gnylorybov A.M.... №76 (2) 2019 / Review: 401
RHEUMATOLOGY IN THE MEDALLIC ART. MESSAGE 1: RHEUMATISM
Authors: Syniachenko O.V. Kovalenko V.M. Bortkevych O.P. Gnylorybov A.M.... №75 (1) 2019 / Review: 3
FAMOUS «GOUTY PERSON» IN NUMISMATIC IMAGE
Authors: Syniachenko O.V. Kovalenko V.M. Bortkevych O.P. Gnylorybov A.M.... №74 (4) 2018 / Review: 3