КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КРЕМНІЮ ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ

Синяченко О.В.1, Егудина Е.Д.2, Гейко И.А.1, Ермолаева М.В.1, Такташов Г.С.1

Резюме. До чинників ризику розвитку та подальшого несприятливого перебігу ревматоїдного артриту (РА) належать високі концентрації в атмосфері сполук кремнію (Si). Мета і завдання роботи — оцінка клініко-патогенетичної значущості кремнієвого мікроелементозу при РА, роль його в розвитку вторинного остеопорозу та у впливі на стан маркерів кісткового метаболізму, вивчення впливу рівня забруднення атмосфери регіонів проживання людей кремній­вмісними полютантами на поширеність і характер перебігу захворювання, а також на баланс в організмі хворих Si. Матеріали і методи. Обстежено 83 хворих на РА (22% чоловіків і 78% жінок віком від 22 до 75 років; в середньому — 45 років). Тривалість захворювання від перших ознак його маніфестації становила 9 років. Системну форму хвороби діагностовано в 19% випадків, серопозитивний РА за ревматоїдним фактором встановлений у 68% спостережень, за антицитруліновими антитілами — у 80%. Результати. РА супроводжується зменшенням накопичення Si у волоссі, яке спостерігається у ¾ хворих, за відсутності достовірних змін рівня кремніємії, що пов’язано із клінічними, рентгенологічними та сонографічними ознаками перебігу захворювання, ступенем активності й тяжкістю артриту, а кремнієвий дисбаланс бере участь у патогенетичних побудовах суглобового синдрому, ураження скелетних м’язів, периферичної нервової системи і внутрішніх органів (легень, серця, нирок), причому, показники Si у крові й волоссі можуть мати прогностичну значущість. Системний остеопороз супроводжується зменшенням на 43% параметра кремніємії, що щільно пов’язане з показниками компактності кістки, а ті, у свою чергу, з концентрацією в крові остеокальцину, при цьому існує дисперсійний вплив і кореляційні зв’язки кремнієвого балансу із вмістом у крові остеоасоційованого стронцію, що має певну прогностичну значущість відносно порушень параметрів в організмі Si. Високий рівень в атмосфері регіонів проживання хворих на РА кремнійвмісних сполук впливає на накопичення в організмі Si, що є додатковим патогенетичним чинником уражень верхньощелепних суглобів та великих кісткових зчленувань (плечових, колінних, кульшових), на виникнення системних ознак захворювання (ентезопатії, дигітального артеріїту), асептичного остеонекрозу, інтраартикулярних тіл Гоффа і Штайді, а забруднення повітря, що вдихається, кремнеземом може змінювати щільність кістки, впливаючи на рівень у крові остеоасоційованих макроелементів (Ca, Mg).

Резюме. К факторам риска развития и последующего неблагоприятного течения ревматоидного артрита (РА) относятся высокие концентрации в атмо­сфере соединений кремния (Si). Цель и задачи работы — оценка клинико-патогенетической значимости кремниевого микроэлементоза при РА, роль его в развитии вторичного остеопороза и воздействии на состояние маркеров костного метаболизма, изучение влияния уровня загрязнения атмосферы регионов проживания людей кремнийсодержащими поллютантами на распространенность и характер течения заболевания, а также на баланс в организме больных Si. Материалы и методы. Обследованы 83 больных РА (22% мужчин и 78% женщин в возрасте от 22 до 75 лет; в среднем — 45 лет). Длительность заболевания от первых признаков его манифестации составила 9 лет. Системная форма болезни диагностирована в 19% случаев, серопозитивный РА по ревматоидному фактору установлен в 68% наблюдений, по антицитруллиновым антителам — в 80%. Результаты. РА сопровождается уменьшением накопления Si в волосах, что наблюдается у ¾ больных, при отсутствии достоверных изменений уровня кремниемии, что связано с клиническими, рентгенологическими и сонографическими признаками течения заболевания, степенью активности и тяжестью артрита, а кремниевый дисбаланс участвует в патогенетических построениях суставного синдрома, поражения скелетных мышц, периферической нервной системы и внутренних органов (легких, сердца, почек), причем, показатели Si в крови и волосах могут обладать прогностической значимостью. Системный остеопороз сопровождается уменьшением на 43% параметра кремниемии, что тесно связано с показателями плотности кости, а те, в свою очередь, с концентрацией в крови остеокальцина, при этом существует дисперсионное влияние и корреляционные связи кремниевого баланса с содержанием в крови остеоассоциированного стронция, обладающего определенной прогностической значимостью в отношении нарушений параметров в организме Si. Высокий уровень в атмосфере регионов проживания больных РА кремнийсодержащих соединений оказывает влияние на накопление в организме Si, что является дополнительным патогенетическим фактором поражений верхнечелюстных суставов и крупных костных сочленений (плечевых, коленных, тазобедренных), на возникновение системных признаков заболевания (энтезопатии, дигитального артериита), асептического остео­некроза, интраартикулярных тел Гоффа и Штайди, а загрязнение вдыхаемого воздуха кремнеземом может изменять плотность кости, влияя на уровень в крови остеоассоциированных макроэлементов (Ca, Mg).

Введение

Ревматоидный артрит (РА) относится к наиболее частым воспалительным заболеваниям опорно-­двигательного аппарата (Kingsbury S.R. et al., 2016). Распространенность его среди всего населения в некоторых регионах земного шара достигает 3%, причем абсолютная и относительная численность этих пациентов постоянно увеличивается, нанося огромный медико-социальный ущерб больным и оказывая неподъемное экономическое бремя на общество в целом (Machado M.A. et al., 2016; Minichiello E. et al., 2016; Smolen J.S. et al., 2016).

К факторам риска развития РА относятся высокие концентраций в атмосфере соединений кремния (Si) (Anic B., Mayer M., 2014; Murphy D. et al., 2015; Too C.L. et al., 2016). Токсическое воздействие на организм вдыхаемого кварца (диоксида Si) рассматривается как один из мощных патогенетических факторов данного заболевания (Gomez-Puerta J.A. et al., 2013). Сейчас четко установлено неблагоприятное воздействие на организм больных с уже развившимся РА экологического загрязнения окружающей атмосферы поллютантами заводов по производству кремнийсодержащих строительных материалов (Makol A. et al., 2011). В таких случаях высокие концентрации во вдыхаемом воздухе кремниевой пыли способствуют дальнейшему увеличению продукции ревматоидного фактора (RF) и антицитруллиновых антител (аСА) (Turk S.A. et al., 2014; Essouma M., Noubiap J.J., 2015; Conigliaro P. et al., 2016).

Необходимо отметить, что распространенность РА значительно выше у лиц, связанных с производством строительных материалов, содержащих Si (Blanc P.D. et al., 2015). По данным К. Steenland и соавторов (2010), среди 4,6 тыс. рабочих, подвергающихся по роду своей профессиональной деятельности влиянию кварцевой пыли, частота развития РА оказалась достоверно выше, чем в популяции, а продолжительность жизни больных меньше. S. Turner и N. Cherry (2009) диагностировали РА у 1% из 8,3 тыс. таких обследованных рабочих в соотношении мужчин к женщинам как 3:1. В результате длительного вдыхания кварцевой пыли на производстве может развиваться так называемый ревматоидный силикоартрит Колине — Каплана (Rozenberg D., Shapera S., 2014; Jungraithmayеr W. et al., 2016; Pollard K.M., 2016).

Значимость Si в клинико-патогенетических построениях РА изучена недостаточно. Гипотетически выяснение роли Si в формировании особенностей течения РА будет способствовать улучшению качества диагностики отдельных проявлений заболеваний, разработке прогностических критериев, повышению уровня реабилитационных мероприятий. Цель и задачи данной работы — оценка клинико-патогенетической значимости кремниевого микроэлементоза при РА, роль его в развитии вторичного остеопороза (ОП) и воздействии на состояние маркеров костного метаболизма (МКМ), изучение влияния уровня загрязнения атмосферы регионов проживания людей кремнийсодержащими поллютантами на распространенность и характер течения заболевания, а также на баланс в организме больных Si.

Материалы и методы

Обследованы 83 больных РА (21,7% мужчин и 78,3% женщин в возрасте от 22 до 75 лет; в среднем — 45±1,2 года). Длительность заболевания от первых признаков его манифестации составила 9±0,7 года. Системная (суставно-висцеральная) форма болезни диагностирована в 19,3% случаев, серопозитивный РА по RF установлен в 67,5% наблюдений, по аСА — в 79,5%. Параметры общей активности заболевания (AAG) составили 2,0±0,08 балла, активности артрита для 28 суставов (DAS) — 4,7±0,10 о.е., рентгенологической стадии (ARS) — 2,4±0,09 балла, распространенности суставного синдрома (AA) — 20,8±0,90 абс., индекса Лансбури (LI) — 175,9±8,91 балла, индекса прогрессирования болезни (PAI) — 2,1±0,28 о.е., показателей в крови RF — 10,9±0,99 МЕ/мл, aCA — 27,2±1,29 Е/мл, С-реактивного протеина (CRP) — 13,3±0,82 мг/л, фибриногена (FG) — 7,4±0,34 г/л.

Остеокистоз выявлен у 84,3% больных РА, субхондральный склероз — у 72,3%, изменения рогов менисков коленных сочленений — у 44,6%, остеоузуры — у 36,2%, подвывихи суставов — у 20,5%, лигаментоз и кисты Бейкера — соответственно у 19,3%, интраартикулярные хондромные тела — у 16,9%, кальцинаты Штайди — у 7,2%, асептический остеонекроз — у 6,0%, липидные тела Гоффа — у 3,6%. Системный ОП отмечен в 63,9% случаев, эпифизарный (околосуставной) — в 81,9%. Тендовагинит диагностирован в 45,8% наблюдений, энтезопатия — в 21,7%, изменения миокарда и клапанов сердца — в 15,7%, периферической нервной системы (полинейропатия) — в 12,1%, скелетных мышц (миозит, миалгия) — в 10,8%, легких (интерстициальный пневмонит, фиброзирующий альвеолит, ревматоидные узлы) — в 8,4%, почек (мезангиопролиферативный или мезангиокапиллярный гломерулонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, амилоидоз) и серозных оболочек (плеврит, перикардит) — в 6,0%, лимфоузлов — в 4,8%, дигитальный артериит — в 2,4%, синдром Шегрена — в 1,2%.

Всем больным выполняли рентгенологическое исследование периферических суставов, крестцово-подвздошных и позвонковых сочленений, а также органов грудной клетки (аппарат «Multix-Compact-Siеmens», Германия), ультразвуковое — суставов, внутренних органов, щитовидной железы и лимфатических узлов («Envisor-Philips», Нидерланды), двухэнергетическую рентгеновскую остеоденситометрию проксимального отдела бедренной кости («QDR-4500-Delphi-Hologic», США). Оценивали периферический метакарпальный индекс Барнетта — Нордина (BNI) и индекс минеральной плотности костной ткани (BMD), подсчитывали индекс интегральной тяжести артрита (SAI) по формуле:

SAI = ´DAS,

а PAI определяли по формуле:

456547

где S — сумма рентгеносонографических признаков РА, D — продолжительность клинической манифестации заболевания.

Иммуноферментным методом (ридер «PR2100-Sanofi diagnostic pasteur», Франция) исследовали содержание в сыворотке крови aCА и остеокальцина (ОС), уровни RF, СRP, FG и активность щелочной фосфатазы (АР) — с помощью анализатора «Olympus-AU-640» (Япония). В сыворотке крови также определяли содержание тех химических макро- и микроэлементов (МЭ), которые участвуют в метаболизме костной ткани (кальций — Ca, магний — Mg, фосфор — P, свинец — Pb, стронций — Sr), использовав атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной аргоновой плазмой «IRIS-Intepid-II-XDL» и атомно-абсорбционный спектрометр «SolAAr-Mk2-MOZe» с электрографитовым атомизатором (Великобритания). С помощью последнего изучали уровни Si в крови (SiК) и волосах (SiВ), подсчитывали интегральную степень в организме кремниевого микро­элементоза (SDD). В случаях показателя, равного [(M±SD)¸(M±2SD)] здоровых людей, авторы расценивали как изменение содержания SiК или SiВ в 1 балл, при [(M±2SD)¸(M±3SD)] — в 2 балла, при [(M±3SD¸M±4SD] — в 3 балла, при >M±4SD — в 4 балла. SDD получали как среднее значение отклонений от нормы концентрации Si в крови и волосах. В качестве контроля обследованы 30 практически здоровых людей в возрасте от 18 до 62 лет, среди которых — 10 мужчин и 20 женщин.

Гигиеническую оценку интегрального экологического индекса (EI) антропогенного загрязнения окружающей среды проводили на основе определения ксенобиотиков в атмосферном воздухе. Данные получены региональными отделениями Государственного комитета по гидрометеорологии, контролю природной среды и экологической безопасности. Оценивали: 1) распределение доли выбросов в атмосферу 17 городских и 17 сельских регионов Донецкой области производства кремнийсодержащих строительных материалов по отношению к другим отраслям промышленности; 2) уровень выбросов в атмосферу и накопление в ней промышленных отходов за год из расчета на площадь территории и человека; 3) степень загрязнения атмосферы кремнеземом.

Статистическая обработка полученных результатов исследований проведена с помощью компьютерного вариационного, непараметрического, корреляционного, регрессионного, одно- (ANOVA) и многофакторного (ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа (программы «Microsoft Excel» и «Statistica-Stat-Soft», США). Оценивали средние значения (M), их стандартные ошибки и отклонения (SD), коэффициенты параметрической корреляции Пирсона и непараметрической Кендалла, критерии дисперсии Брауна — Форсайта, множественной регрессии, Стьюдента, Уилкоксона — Рао, Макнемара — Фишера и достоверность статистических показателей.

Результаты исследования

У больных РА уровень SiК составил 164,4±13,17 мкг/л, а SiВ — 17,6±1,55 мкг/г. Концентрация кремниемии мало отличалась от показателей у здоровых людей, а содержание этого МЭ в волосах было достоверно сниженным на 27% (рис. 1, 2). Кремниевый дисбаланс в организме, по данным критерия SDD, составил 3,0±0,10 о.е., причем отсутствовала корреляционная связь между параметрами SiК и SiВ. Нормальные значения SiК (M±SD здоровых) установлены в 4,8% случаев РА, повышенные (>M+SD) — в 26,5%, пониженные (<M–SD) — в 68,7%, а уровни SiВ — соответственно в 12,1; 13,3 и 74,7% (рис. 3, 4).

Рис. 1.
Гистограммы Лапласа показателя SiК у больных РА и здоровых людей
Рис. 2.
Гистограммы Лапласа показателя SiВ у больных РА и здоровых людей
Рис. 3.
Частота распределения больных РА с нормальным уровнем SiК (1), повышенным (2) и пониженным (3)
Рис. 4.
Частота распределения больных РА с нормальным уровнем SiВ (1), повышенным (2) и пониженным (3)

Как показывает однофакторный дисперсионный анализ Брауна — Форсайта, на содержание SiК оказывают влияние пол пациентов и продолжительность клинической манифестации заболевания, на показатель SiВ — возраст обследованных и наличие асептических остеонекрозов, на значение SDD — наличие интраартикулярных тел Гоффа. В свою очередь, с параметром SiК тесно связано вовлечение в патологический процесс межфаланговых суставов стоп, с SiВ — степень выраженности субхондрального склероза, а с SDD — поражение скелетных мышц, легких и периферической нервной системы. Как показал регрессионный анализ, содежание этого МЭ в крови обратно зависит от возраста пациентов с РА, а в волосах — от степени лигаментоза коленных суставов.

Показатели SiК и SiВ тесно дисперсионно связаны с параметром DAS, а уровень МЭ в волосах, кроме того, зависел от тяжести поражения крупных суставов, на что указывала связь с LI. Определенный интерес представляет факт об отсутствии влияния изменений кремниемии в сторону повышения и снижения показателя на интегральные клинические, рентгенологические, сонографические признаки патологии суставов и экстраартикулярные проявления РА. По данным многофакторного дисперсионного анализа Уилкоксона — Рао, на клинико-лабораторные критерии течения РА оказывает существенное воздействие содержание SiВ, от которого также зависит характер суставного синдрома.

Непараметрический корреляционный анализ Кембалла продемонстрировал прямую связь поражения межфаланговых суставов стоп с уровнем SiК, плечевых — обратную с SiВ, а межфаланговых суставов кистей — позитивное соотношение с SDD. Наличие и тяжесть у больных лигаментоза разнонаправленно (позитивно и негативно) коррелирует с показателями SiВ и SDD, асептического остеонекроза (прямое и обратное соотношение) — с SiК и SiВ. Кроме того, интраартикулярные тела Штайди имеют отрицательную связь с уровнем кремниемии. Если содержание Si в крови обратно коррелирует с наличием нефропатии, то концентрация МЭ в волосах прямо соотносится с выраженностью поражения скелетных мышц. Отмечена отрицательная связь интегрального кремниевого дисбаланса в организме больных РА (показатель SDD) с диастолической дисфункцией левого желудочка сердца.

У больных РА показатели в крови OC составили 15,4±0,43 нг/мл, активности AP — 126,0±5,50 Е/л, Mg — 31,8±0,33 мг/л, Pb — 61,7±3,46 мкг/л, Sr — 48,7±1,84 мкг/л, Ca — 62,7±1,58 мг/л, P — 380,2±4,73 мг/л, что по сравнению со здоровыми людьми соответствующего пола и возраста оказались достоверно большими соответственно на 79; 42; 17; 42 и 49%, меньшими — на 37 и 6%.

Обсуждение

Дисперсионный анализ Брауна — Форсайта показал влияние содержания SiК на параметры AA, LI и PAI, SiВ — только на AA, SDD — на РAI, концентрации в сыворотке крови aCA и FG. Корреляционный анализ Пирсона выявил прямую связь SiВ с АА, a SiК — обратную с LI. Эти результаты отражены на рис. 5, 6. С учетом полученных данных статистического анализа сделаны следующие заключения, имеющие практическую направленность: 1) уровень SiК<45 мкг/л (<M-SD больных РА) является прогнознегативным признаком в отношении поражения крупных сочленений (тазобедренных, коленных, плечевых); 2) содержание SiВ>35 мкг/г (>M+SD больных) относится к прогностически неблагоприятным критериям распространенности суставного синдрома.

Рис. 5.
Прямая корреляционно-регрессионная связь показателя АА с уровнем SiВ у больных РА
Рис. 6.
Обратная корреляционно-регрессионная связь показателя LI с уровнем SiК у больных РА

Si участвует в метаболизме костной ткани при РА (Horecka A. et al., 2016) и способен формировать нормальную BMD (Shadjou N., Hasanzadeh M., 2015; Tatara M.R. et al., 2015), ослаблять апоптоз остеобластов, восстанавливать дифференцировку остеокластов и процессы резорбции кости (Casarrubios L. et al., 2016). У животных с постоянным дефицитом в пищевом рационе Si установлено развитие ОП, что связывают с появлением измененной продукции в организме ОС и коллагена типа 1 (Dong M., 2016). В свою очередь, употребление животными с моделью артрита пищи, богатой Si, способствует восстановлению BMD (Rodella L.F. et al., 2014). M.N. Weitzmann и соавторами (2015) установлено, что у мышей с экспериментальным ОП внутрибрюшинные введения наночастиц сферического Si увеличивают BMD. Этот факт является хорошим подспорьем для дальнейших испытаний такого метода лечения в клинической практике у больных с ОП.

Значения BNI у обследованных больных составили 0,43±0,005 о.е., а BMD — 1,59±0,082 –SD. По данным дисперсионного анализа, уровни SiK и SiB влияют на показатель BNI, и, как свидетельствует корреляционный анализ, существует прямая связь параметра кремниемии с BNI и обратная с BMD. Имеет место четкая зависимость формирования ОП от уровней в организме SiK и SiB. Такой остеодефицит сопровождается достоверным снижением кремниемии на 43%, тогда как параметры SiB и SDD в этих группах больных отличаются несущественно.

На рис. 7 представлены отличия МКМ и Si в крови больных от аналогичных показателей в группе условно здоровых лиц. ОП при РА (рис. 8) сопровождается достоверным повышением (на 35%) показателя ОС. При этом концентрация кремниемии у больных без ОП превышает аналогичные значения у здоровых людей на 27%, а в случаях ОП становится меньшей на 14%. Как свидетельствует многофакторный дисперсионный анализ Уилкоксона — Рао, на интегральные МКМ оказывает влияние повышенный уровень (>M+SD больных) SiK и пониженное содержание (<M–SD) SiB. Однофакторный анализ Брауна — Форсайта продемонстрировал зависимость содержания стронциемии от значений SiB и SDD.

Рис. 7.
Различия показателей МКМ и Si в крови больных РА и здоровых людей, которые приняты за 100%
Рис. 8.
Различия показателей МКМ и Si в крови больных РА с ОП и без такового, которые приняты за 100%

Корреляционный анализ выявил обратные связи показателей SiK и SDD c концентрацией в крови Sr, а SiB — c содержанием Mg (рис. 9, 10). С учетом выполненной статистической обработки полученных результатов исследования сделано следующее заключение: показатель в крови больных РА Sr<30 мкг/л (<M-SD больных РА) является прогнознегативным в отношении дисбаланса в организме Si. В этой связи необходимо отметить, что Sr входит в состав неорганического матрикса и способен вытеснять из кости Са, встраиваясь вместо него в костную решетку.

Рис. 9.
Обратная корреляционно-регрессионная связь SiВ с параметром в крови Mg у больных PA
Рис. 10.
Обратная корреляционно-регрессионная связь SDD с параметром в крови Sr у больных PA

Средняя распространенность РА в регионах проживания обследованных больных составила 17,1±0,61 на 10 тыс. населения. Среди этих пациентов 63,9% составляли городские и 36,2% — сельские жители. ЕІ был равен 3,2±0,36 о.е., выбросы в атмосферу ксенобиотиков отраслями промышленности, транспортом и сельским хозяйством — 1,2±0,15 т на одного человека за год, накопление этих отходов в атмосфере — 566,1±69,30 т/км/год. Структура производства кремнийсодержащих строительных материалов в экологическом загрязнении атмосферы зон проживания больных составила 14,7±2,28%, кратность доли стройматериалов — 773,4±243,14 о.е., уровень во вдыхаемом воздухе поллютантов кремнезема — 2,5±0,12 балла, загрязнение атмосферы кремнеземом на 100 тыс. населения — 3,9±0,36 о.е.

По данным дисперсионного анализа, на распространенность РА влияет фактор проживания больных в городах, общее накопление в атмосфере промышленных отходов и степень загрязнения воздуха кремнеземом, причем, с последними двумя экологическими показателями существует прямая корреляционная связь. Многофакторный анализ ANOVA/MANOVA продемонстрировал влияние факторов внешней среды на интегральное состояние в организме кремниевого баланса. Прямую связь показателя SDD со степенью загрязнения атмосферы кремнийсодержащими соединениями показал анализ множественной регрессии. Необходимо отметить, что экологические параметры атмосферы не оказывают достоверного воздействия на содержание у больных РА кремниемии, тогда как концентрация SiB оказалась тесно связанной с суммарным накоплением в воздухе промотходов в целом и кремнезема в частности. Обращала на себя внимание прямая корреляционная связь показателя SiB с параметром загрязнения кремнеземом. Значение SDD также определяется уровнем в атмосфере кремнезема.

Мощность производства кремнийсодержащих строительных материалов в регионах проживания больных РА воздействует на поражение плечевых, коленных и тазобедренных суставов, а также формирование асептических остеонекрозов, о чем свидетельствует выполненный дисперсионный анализ Брауна — Форсайта. Степень загрязнения атмо­сферы кремнеземом влияет на развитие внесуставной (экстраартикулярной, системной) формы РА, вовлечение в процесс верхнечелюстных сочленений и развитие дигитального артериита. Как продемонстрировал непараметрический корреляционный анализ Кембалла, с уровнем выбросов в атмосферу кремнийсодержащих соединений прямо соотносится поражение при РА верхнечелюстных и плечевых суставов, развитие энтезопатий, асептических остеонекрозов и кист Бейкера, а со степенью загрязнения вдыхаемого воздуха кремнеземом — артрит верхнечелюстных сочленений, энтезопатии, интраартикулярные тела Гоффа и Штайди.

Необходимо отметить, что параметры экологической нагрузки на атмосферу кремнийсодержащими соединениями в регионах проживания больных РА никак не отражаются на развитии ОП. Вместе с тем, как показал корреляционный анализ, уровень в атмосфере кремнезема обратно соотносится со значениями BNI и концентрацией магниемии, а позитивная связь установлена в отношении содержания кальцемии.

Выводы

1. РА сопровождается уменьшением накопления SiВ, что наблюдается у ¾ больных, при отсутствии достоверных изменений уровня кремниемии, хотя соответственно в 13 и 27% случаев констатируется высокое содержание данного МЭ в этих объектах исследования, что связано с полом и возрастом пациентов, клиническими, рентгенологическими и сонографическими признаками течения заболевания, степенью активности и тяжестью артрита, а кремниевый дисбаланс участвует в патогенетических построениях суставного синдрома, поражения скелетных мышц, периферической нервной системы и внутренних органов (легких, сердца, почек), причем показатели SiК и SiВ могут обладать прогностической значимостью.

2. Системный ОП развивается у 64% больных РА, который сопровождается уменьшением на 43% параметра кремниемии, что тесно связано с показателями плотности кости, а те, в свою очередь, с концентрацией в крови ОС, при этом существует дисперсионное влияние и корреляционные связи кремниевого баланса с содержанием в крови остео­ассоциированного Sr, обладающего определенной прогностической значимостью в отношении нарушений параметров в организме Si.

3. Высокий уровень в атмосфере регионов проживания больных РА кремнийсодержащих соединений оказывает влияние на накопление в организме Si, что является дополнительным патогенетическим фактором поражений верхнечелюстных суставов и крупных костных сочленений (плечевых, коленных тазобедренных), на возникновение системных признаков заболевания (энтезопатий, дигитального артериита), асептического остеонекроза, интраартикулярных тел Гоффа и Штайди, а загрязнение вдыхаемого воздуха кремнеземом может изменять плотность кости, влияя на уровень в крови остеоассоциированных макроэлементов (Ca, Mg).

Список использованной литературі

Адрес для переписки:
Синяченко Олег Владимирович
84404, Донецкая обл.,
Красный Лиман, ул. Кирова, 27
Донецкий национальный медицинский
университет им. Максима Горького,
кафедра внутренней медицины № 1
Е-mail: synyachenko@ukr.net

No Comments » Додати свій
Leave a comment