Дослідження параметрів якості життя і толерантності до фізичного навантаження у пацієнтів з міокардитом протягом 12-місячного спостереження

Кириченко Р.М.

Резюме. Мета дослідження — проведення комплексної оцінки параметрів якості життя і толерантності до фізичного навантаження у пацієнтів з міокардитом та зниженою фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ) протягом 12 міс спостереження. Результати. Дистанція 6-хвилинного тесту була максимально зменшена у 1-й місяць від дебюту захворювання і становила 228,3±17,2 м, через 12 міс від початку захворювання її величина достовірно збільшилась і становила в середньому 382,4±16,1 м (р<0,01). Через 12 міс спостереження у осіб 1-ї групи відстань, пройдена за 6 хв, була на 14,2% (р<0,05) більшою, ніж у 2-й групі. Величина ФВ ЛШ у пацієнтів 1-ї групи зросла на 27,8% протягом 12 міс (р<0,01). У хворих 2-ї групи через 12 міс спостереження не відзначено достовірного приросту величини ФВ ЛШ. Сума балів за Міннесотським опитувальником для вивчення якості хворих з недостатністю кровообігу (MLHFQ) була максимальною у 1-й місяць від початку захворювання. Через 12 міс загальний бальний індекс якості життя (БІЯЖ), а також його складові у фізичній та емоційних сферах знизилися на 19,7% (р<0,01), 37,5% (р<0,005) і 18,5 (р<0,05) відповідно у хворих 1-ї групи та на 10,5% (р>0,05), 12% (р<0,05) і 9,4% (р>0,05) відповідно — у пацієнтів 2-ї групи, причому у хворих 2-ї групи фізичний БІЯЖ був на 23,5% (р<0,01) вищим, тоді як в емоційній сфері не виявлено суттєвої різниці у значеннях цих показників. Висновки. Пацієнти, в яких через 12 міс спостереження ФВ ЛШ залишалася ≤40%, характеризувалися достовірно нижчою толерантністю до фізичного навантаження за даними тесту з 6-хвилинною ходьбою та вищою сумою балів MLHFQ в фізичній та емоційній сферах порівняно з групою хворих, де величина ФВ ЛШ становила >40%. У пацієнтів з міо­кардитом через 12 міс спостереження найбільший вплив на фізичний БІЯЖ мали величина ФВ ЛШ, індекс кінцево-діастолічного об’єму ЛШ та дистанція 6-хвилинного тесту, на емоційний БІЯЖ — лише величина дистанції 6-хвилинного тесту.

Термін «міокардит» включає широку групу різних запальних захворювань серцевого м’яза як інфекційного, так і неінфекційного походження. За даними різних авторів, поширеність міокардиту варіює в межах 4–11% усіх захворювань серцево-судинної системи і до 20% — усіх некоронарних хвороб серця, а захворюваність становить 22 випадки на 100 тис. осіб на рік [1, 2, 6]. Встановлено також, що після перенесеної гострої вірусної інфекції міокардит може розвиватися у 1–5% випадків [6]. За даними Американської асоціації кардіологів/Американської колегії кардіологів (AHA/ACC), міокардит знаходиться на 3-му місці серед причин раптової смерті спортсменів під час змагань або інтенсивних тренувань [13]. За даними A.L.Р. Caforio та співавторів (2007), у пацієнтів з помірною вираженістю симптомів та мінімальною дисфункцією міокарда міокардит досить часто завершується спонтанно, без проведення специфічного лікування [6]. Проте, за різними даними, до 30% випадків доведеного за результатами ендоміокардіальної біо­псії міокардиту може прогресувати в дилатаційну кардіо­міопатію, розвиток якої неминуче призводить до суттєвого погіршення прогнозу [6–12].

Дослідження якості життя (ЯЖ) пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) набуває дедалі більшої актуальності, оскільки дозволяє оцінити вплив захворювання на фізичне, психологічне і соціальне функціонування хворого та визначати ефективність медикаментозного лікування [3–5, 14–16].

Мета виконаного дослідження — провести комплексну оцінку параметрів ЯЖ і толерантності до фізичного навантаження у пацієнтів з міокардитом та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (ЛШ) протягом 12 міс спостереження.

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У дослідження було включено 52 пацієнти з гострим міокардитом, синусовим ритмом та зниженою фракцією викиду (ФВ) ЛШ≤40%, з них 57,7% (n=30) становили чоловіки і 42,3% (n=22) — жінки, середній вік пацієнтів — 38,7±3,6 року. За результатами динамічного спостереження учасників дослідження розподілили на дві групи: до 1-ї ввійшли 27 пацієнтів, у яких величина ФВ ЛШ через 12 міс спостереження та лікування становила >40%, до 2-ї групи увійшли 25 пацієнтів, в яких ФВ ЛШ залишалася ≤40% за аналогічний період. Усі пацієнти перебували на обстеженні та стаціонарному лікуванні у відділі некоронарних хвороб серця та ревматології Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України». Контрольну групу становили 20 практично здорових осіб — 13 (65%) чоловіків та 7 (35%) жінок, середній вік яких становив 40,1±2,7 року. Пацієнти досліджуваних груп були обстежені первинно та повторно — через 12 міс. Особи групи контролю обстежувались одноразово на початку дослідження.

Діагноз «міокардит» встановлювали на основі положень Робочої групи із захворювань міокарда та перикарда Європейського товариства кардіо­логів (2013).

Усі пацієнти отримували стандартну медикаментозну терапію, яка включала блокатори бета-адренорецепторів (карведилол) та інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (еналаприл), за необхідністю призначали антикоагулянти, блокатори мінералокортикоїдних рецепторів. Згідно з рекомендаціями Української асоціації фахівців із серцевої недостатності в редакції 2017 р., пацієнтам проводили поступове титрування дози карведилолу та еналаприлу від початкової до цільової або максимально переносимої пацієнтом дози [6, 7]. Кінцеві дози блокаторів бета-адренорецепторів та інгібітору ангіотензинперетворювального ферменту були зіставними в обох групах пацієнтів.

Для об’єктивної оцінки функціонального класу серцевої недостатності використовували тест із 6-хвилинною ходьбою. Пацієнт за 6 хв повинен був подолати максимальну відстань (в метрах) у найбільш можливому темпі ходьби для нього. За необхідності хворий міг відпочити в будь-який час при проведенні дослідження, і ця пауза також включалася в загальний хронометраж. При виникненні вираженої задишки, больового синдрому в грудній клітці, запаморочення, втоми або інших симптомів дослідження припиняли достроково. Дистанція, пройдена пацієнтом за 6 хв, була критерієм визначення його функціональних можливостей і, відповідно, функціонального класу (ФК) ХСН. Пацієнти, здатні подолати за 6 хв від 426 до 550 м, відповідали I ФК ХСН, від 300 до 425 м — II ФК ХСН, від 150 до 300 м — III ФК ХСН і менше 150 м — IV ФК ХСН.

Для дослідження структурно-функціонального стану серця всім пацієнтам проводили трансторакальну ехокардіографію (ехоКГ) на ультразвуковому діагностичному апараті «Aplio Artida SSH» — 880 CV, «Toshiba Medical System Corporation». У 2D-режимі у систолу та діастолу обчислювали кінцево-діастолічний об’єм (КДО) і кінцево-систолічний об’єм ЛШ, ФВ ЛШ. Для кількісної оцінки глобальної скоротливої функції ЛШ використовували метод Сімпсона (Simpson’s).

Оцінку ЯЖ пацієнтів проводили за допомогою Міннесотського опитувальника ЯЖ хворих з недостатністю кровообігу («Living with Heart Failure Questionnaire» (MLHFQ) (табл. 1).

Таблиця 1. MLHFQ із ХСН
ХСН не дозволяє Вам жити в цьому місяці так, як Ви хочете, через
Ні Незначно Значно
Набряки стоп, гомілок 0 1 2 3 4 5
Необхідність відпочивати сидячи чи лежачи протягом дня 0 1 2 3 4 5
Важкість при ходьбі чи при підйомі по сходах 0 1 2 3 4 5
Обмеження при роботі вдома чи на присадибній ділянці 0 1 2 3 4 5
Неможливість подорожей на дальні відстані 0 1 2 3 4 5
Порушення повноцінного сну в нічний час 0 1 2 3 4 5
Проблеми у стосунках із членами сім’ї та друзями 0 1 2 3 4 5
Обмеження можливості заробляти на життя 0 1 2 3 4 5
Неможливість повноцінного активного відпочинку, занять спортом 0 1 2 3 4 5
Неможливість повноцінного статевого життя 0 1 2 3 4 5
Дотримання дієти, що обмежує кількість і різноманітність вживаних продуктів 0 1 2 3 4 5
Відчуття нестачі повітря 0 1 2 3 4 5
Відчуття стомленості, відсутність енергії 0 1 2 3 4 5
Необхідність періодично перебувати у лікарні 0 1 2 3 4 5
Витрати на ліки 0 1 2 3 4 5
Побічні дії на ліки 0 1 2 3 4 5
Відчуття, що Ви є тягарем для сім’ї 0 1 2 3 4 5
Відчуття безпорадності 0 1 2 3 4 5
Нездатність сконцентруватись і порушення пам’яті 0 1 2 3 4 5
Відчуття тривоги 0 1 2 3 4 5
Відчуття депресії 0 1 2 3 4 5

Кожен пункт анкети оцінювали за шестибальною шкалою Лікерта від 0 (відсутність) до 5 (значно виражена). Завдяки цьому було отримано загальну оцінку ЯЖ в діапазоні 0–105 (від кращого до найгіршого), а також оцінки у двох групах запитань: фізичному (8 запитань, діапазон 0–40) та емоційному (5 запитань, діапазон 0–25). Інші вісім пунктів із загальної кількості 21 розглядаються тільки для підрахунку загального балу [3–5].

Для статистичної обробки була створена комп’ютерна база даних за допомогою програмного забезпечення Exсel XP (Місrosoft Office, USA) і статистичної програми Statistica for Windows v. 6.0 (Statsoft, USA). Вираховували середню величину (М), похибку середньої величини (m), критерій достовірності (t) і значення достовірності (p). Для оцінки достовірності відмінностей в різних клінічних групах використовували тест Стьюдента. При р<0,05 відмінності вважали достовірними. Взаємозв’язок між перемінними показниками визначали за допомогою параметричного кореляційного аналізу, який проводили за допомогою рангового критерію Спірмена. За мінімальний рівень значущості було прийнято р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Дослідження функціонального стану серця за результатами тесту із 6-хвилинною ходьбою показало, що толерантність до фізичного навантаження була максимально знижена у хворих з міо­кардитом у 1-й місяць від дебюту захворювання і становила 228,3±17,2 м, через 12 міс від початку захворювання достовірно збільшилась і становила в середньому 382,4±16,1 м (р<0,01).

При порівняльному аналізі результатів 6-хвилинного тесту в обох групах виявлено, що дистанція, пройдена за 6 хв, у хворих 1-ї та 2-ї групи в 1-й місяць захворювання суттєво не відрізнялася, проте через 12 міс у осіб 1-ї групи її величина була на 14,2% (p<0,05) вищою, ніж у 2-й групі, що свідчить про більш інтенсивне відновлення толерантності до фізичного навантаження у цій когорті пацієнтів (рис. 1).

Рис. 1.
Значення тесту 6-хвилинної ходьби у групах пацієнтів з міокардитом у 1-й місяць та через 12 міс спостереження. Різниця показників достовірна з такими в 1-й місяць від початку захворювання: *р<0,05, ** р<0,01. Різниця показників достовірна порівняно з такими у 2-й групі: • р<0,05
Рис. 2.
Величина ФВ ЛШ у групах пацієнтів з міокардитом у 1-й та 12-й місяці спостереження. Різниця показників достовірна порівняно з такими в 1-й місяць від початку захворювання: **p<0,01. Різниця показників достовірна порівняно з такими у 2-й групі: • p<0,05

За результатами порівняльного аналізу даних ехоКГ у пацієнтів 1-ї групи величина ФВ ЛШ зросла на 27,8% протягом 12 міс (p<0,01). У хворих 2-ї групи не відзначали достовірного приросту величини ФВ ЛШ через 12 міс спостереження.

При аналізі бального індексу якості життя (БІЯЖ) за шкалою MLHFQ виявлено, що в обох групах пацієнтів у 1-й місяць від дебюту захворювання сума балів MLHFQ була максимальною. Через 12 міс загальний БІЯЖ, а також його складові у фізичній та емоційних сферах знизилися на 19,7% (p<0,01), 37,5% (p<0,005) і 18,5 (p<0,05) відповідно у хворих 1-ї групи та на 10,5% (p>0,05), 12% (p<0,05) і 9,4% (p>0,05) відповідно — у пацієнтів 2-ї групи (табл. 2).

Таблиця 2. Величина БІЯЖ у фізичній та емоційній сферах MLHFQ у підгрупах пацієнтів з гострим дифузним міокардитом протягом 12 міс спостереження
Показник Величина показника (М±m) у групах
1-й місяць 12 міс
1-ша (n=27) 2-га (n=25) 1-ша (n=27) 2-га (n=25)
Загальна кількість балів MLHFQ 51,7±8,1 53,8±6,3 41,5± 9,2** 48,1±6,3*
Фізична сфера ЯЖ 25,9±5,8 26,8±6,3 16,3±6,3*** 23,4±6,4*◦
Емоційна сфера ЯЖ 12,3±3,5 12,8±6,3 9,9±3,8* 11,6±6,3*

Різниця показників достовірна порівняно з такими в 1-й місяць захворювання: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001. Різниця показників достовірна порівняно з такими в 1-й групі через 12 міс спостереження: ◦р<0,05.

Зазначимо, що у хворих 2-ї групи фізичний БІЯЖ був на 23,5% (р<0,01) вищим через 12 міс спостереження, тоді як в емоційній сфері не виявлено суттєвої різниці у значеннях цих показників. Слід зазначити, що у пацієнтів 1-ї групи головним чином відбувалося зниження кількості балів у фізичній складовій ЯЖ, що можна пояснити регресією симптомів серцевої недостатності на фоні проведеної адекватної медикаментозної терапії. Пацієнти 2-ї групи були менше задоволені лікуванням і нерідко відзначали збереження задишки і втоми, а також більш знач­не обмеження в повсякденній робочій діяльності та відпочинку.

Проаналізовано кореляційні зв’язки між параметрами варіабельності серцевого ритму, основними показниками структурно-функціонального стану серця та БІЯЖ, в загальній сумі, а також у його фізичній та емоційній сферах. Результати кореляційного аналізу наведені в табл. 3.

Таблиця 3. Кореляційні зв’язки між параметрами варіабельності серцевого ритму, показниками морфофункціонального стану серця та параметрами ЯЖ у хворих на міокардит у 1-й місяць та через 12 міс спостереження
Показник 1-й місяць Через 12 міс
Загальний БІЯЖ Фізичний БІЯЖ Емоційний БІЯЖ Загальний БІЯЖ Фізичний БІЯЖ Емоційний БІЯЖ
Дистанція
6-хвилинного тесту
r=–0,54; р<0,02 r=–0,65; р<0,01 r=–0,29; р>0,05 r=–0,40; р<0,05 r=–0,37; р<0,05 r=–0,31; р<0,05
Індекс КДО ЛШ r=–0,35; р<0,05 r=–0,44; р<0,02 r=–0,23; р>0,05 r=0,20; р>0,05 r=0,25; р>0,05 r=0,13; р>0,05
ФВ ЛШ r=0,40; р<0,01 r=0,43; р<0,01 r=0,19; р>0,05 r=0,32; р<0,05 r=0,41; р<0,05 r=0,19; р>0,05

За результатами цього аналізу виявлено, що найсильніші зворотні кореляційні зв’язки у 1-й місяць від дебюту захворювання та через 12 міс спостереження мали місце між величиною загального БІЯЖ і дистанцією 6-хвилинного тесту (r=–0,54; p<0,02) та (r=–0,40; p<0,01), прямий зв’язок із ФВ ЛШ (r=0,40; p<0,01) та (r=0,32; p<0,05) відповідно. Подібну картину відзначали і стосовно фізичної складової показника БІЯЖ. В емоційній сфері як у 1-й так і через 12 міс спостереження виявляли зворотний кореляційний зв’язок лише з дистанцією 6-хвилинного тесту (r=–0,29; p<0,05) та (r=–0,4; p<0,05).

ВИСНОВКИ

1. Пацієнти, в яких через 12 міс спостереження ФВ ЛШ залишалась ≤40%, характеризувалися достовірно нижчою толерантністю до фізичного навантаження за даними тесту з 6-хвилинною ходьбою та вищою сумою балів за MLHFQ у фізичній та емоційній сферах порівняно з групою хворих, де величина ФВ ЛШ становила >40%.

2. У пацієнтів з міокардитом через 12 міс спостереження найбільший вплив на фізичний БІЯЖ мали величина ФВ ЛШ, індекс КДО ЛШ та дистанція 6-хвилинного тесту, на емоційний БІЯЖ — лише величина дистанції 6-хвилинного тесту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Исследование параметров качества жизни и толерантности к физической нагрузке у пациентов с миокардитом в течение 12-месячного наблюдения

Р.М. Кириченко

Резюме. Цель исследования — проведение комп­лексной оценки параметров качества жизни и толерантности к физической нагрузке у пациентов с миокардитом и сниженной фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) в течение 12 мес наблюдения. Результаты. Дистанция 6-минутного теста была максимально уменьшена в 1-й месяц от дебюта заболевания и составила 228,3±17,2 м, через 12 мес от начала заболевания его величина достоверно увеличилась и составила в среднем 382,4±16,1 м (p<0,01). Через 12 мес наблюдения у лиц 1-й группы расстояние, пройденное за 6 мин, было на 14,2% (p<0,05) больше, чем во 2-й группе. Величина ФВ ЛЖ у пациентов 1-й группы выросла на 27,8% в течение 12 мес (p<0,01). У больных 2-й группы через 12 мес наблюдения не отмечено достоверного прироста величины ФВ ЛЖ. Сумма баллов по Миннесотскому опроснику для изучения качества жизни больных с недостаточностью кровообращения (MLHFQ) была максимальной в 1-й месяц от начала заболевания. Через 12 мес общий балльный индекс качества жизни (БИКЖ), а также его составляющие в физической и эмоциональной сферах снизились на 19,7% (p<0,01), 37,5% (p<0,005) и 18,5 (p<0,05) соответственно у больных 1-й группы и на 10,5% (p>0,05), 12% (p<0,05) и 9,4% (p>0,05) соответственно — у пациентов 2-й группы, причем у больных 2-й группы физический БИКЖ был на 23,5% (p<0,01) выше, тогда как в эмоциональной сфере не выявлено существенных различий в значениях этих показателей. Выводы. Пациенты, у которых через 12 мес наблюдения ФВ ЛЖ оставалась ≤40%, характеризовались достоверно более низкой толерантностью к физической нагрузке по данным теста с 6-минутной ходьбой и большей суммой баллов по MLHFQ в физической и эмоциональной сферах по сравнению с группой больных, где величина ФВ ЛЖ составляла >40%. У пациентов с миокардитом через 12 мес наблюдения наибольшее влияние на физический БИКЖ имели величина ФВ ЛЖ, индекс конечно-диастолического объема ЛЖ и дистанция 6-минутного теста, на эмоциональный БИКЖ — только величина дистанции 6-минутного теста.

миокардит, качество жизни, толерантность к физической нагрузке.

Адреса для листування:
Кириченко Роман Михайлович
ДУ «Національний науковий центр
«Інститут кардіології
ім. М.Д. Стражеска» НАМН України
Е-mail: kirichenko87se@gmail.com

No Comments » Додати свій
Leave a comment