Keyword :   rheumatic manifestations

RHEUMATIC LESIONS UNDER THE PRIMARY LIPIDOSES
Author:Kazymyrko V.K. №74 (4) 2018 / Review: 6
RHEUMATIC MANIFESTATIONS OF HEMOGLOBINOPATHIES
Authors: Kazymyrko V.K. Ivanitskaya L.N. Kutovyi V.V. Dubkova A.G.... №59 (1) 2015 / Review: 9