Keyword :   hemorrhagic vasculitis

HEMORRHAGIC SCHÖNLEIN — HENOCH VASCULITIS, OCCURRING IN CHILDHOOD AND ADULTHOOD
Authors: Syniachenko O.V. Yehudina Ye.D. Chernyshova O.E. Gerasymenko V.V.... №67 (1) 2017 / Review: 14