Institution :   Київська міська клінічна лікарня № 6

RHEUMATIC MANIFESTATIONS OF HEMOGLOBINOPATHIES
Authors: Kazymyrko V.K. Ivanitskaya L.N. Kutovyi V.V. Dubkova A.G.... №59 (1) 2015 / Review: 9