Вплив судинного ендотеліального фактора росту на клініко-лабораторно-інструментальні показники у хворих на ревматоїдний артрит

Воронков Л.Г. 1, Комарова О.Б. 2

Резюме. У всіх обстежених пацієнтів із ревматоїдним артритом концентрація судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) у крові у 2 рази перевищувала показники контролю. Високий рівень VEGF у сироватці крові пов’язаний із погіршенням показників тривалості ранкової скутості, кількості набряклих суглобів, ВАШ болю та ступенем функціональної недостатності суглобів. Встановлені прямі кореляційні зв’язки між рівнем VEGF у сироватці крові та рівнем ШОЕ, СРБ, аЦЦП, TNF-α і DAS28. Зростання рівня VEGF впливає на збільшення кількості випоту у суглобову щілину й інтенсивності васкуляризації синовіальної оболонки за даними ультразвукової діагностики суглобів.

Актуальність теми

Важливими ланками багаторівневого патогенезу формування гіперплазії синовіальної оболонки (СО) при ревматоїдному артриті (РА) є новоутворення судин (ангіогенез). Гіпоксія тканин, порушення системи антиоксидантного захисту, прозапальні цитокіни та фактори росту стимулюють процеси ангіогенезу (Taylor P.C., 2005; Clavel G., Boissier M.C., 2008). Судинний ендотеліальний фактор росту (VEGF) — найбільш специфічний маркер, який характеризує зазначений процес (Tsutsumi Y., Losordo D.W., 2005; Гавриленко Т.И. и соавт., 2011). Локальна гіпоксія та гіпоперфузія СО є стимулом для додаткової васкуляризації, а за рахунок ангіогенезу в подальшому збільшуються синовіальна інфільтрація та гіперплазія, синтез цитокінів та факторів росту і виникає порочне замкнуте коло (Марченко Ж.С., Лукина Г.В., 2005).

За результатами кількох досліджень визначили, що концентрація VEGF у сироватці крові вища у хворих на РА порівняно зі здоровим контролем та пацієнтів із остеоартритом (Rueda B. et al., 2005; Malemud C.J., 2007). У дослідженні пацієнтів, які звертаються в ранній період запального артриту, при верифікації РА виявлено, що концентрація VEGF у сироватці крові вища у пацієнтів із раннім РА, ніж у осіб із тривалим періодом РА, які одержували лікування (Clavel G. et al., 2007).

Важливим методом візуалізації ангіогенезу при РА є ультразвукова діагностика (УЗД). УЗД з використанням допплера кодує амплітуду потужності спектральної щільності сигналу, це чутливий метод для демонстрації кровообігу в дрібних судинах СО (Коваленко В.М., Шуба Н.М. (ред.), 2008; Terslev L. et al., 2012). Деякі дослідження підтвердили, що УЗД з допплером здатне виявляти гіперваскуляризацію СО в запалених суглобах при РА, що взаємодіє з високим рівнем VEGF (Taylor P.C., 2005; Kawashiri S.Y. et al., 2011).

Враховуючи дані літератури про роль VEGF у розвитку ангіогенезу при РА та імунозапальних процесах, вивчення взаємозв’язків концентрації VEGF у крові з іншими показниками клінічного перебігу хворих на РА є актуальним питанням ревматології.

Мета дослідження — вивчити взаємозв’язки рівня VEGF у крові з клініко-лабораторно-інструментальними показниками у хворих на РА.

об’єкт і методи дослідження

Обстежено 194 хворих на РА (діагноз верифікований відповідно до критеріїв АСR/EULAR, 2010), які перебували під спостереженням в умовах ревматологічного відділення Луганської обласної клінічної лікарні. Серед обстежених хворих на РА переважали жінки 168 (86,6%), чоловіків було 26 (13,4%). Вік хворих становив від 22 до 65 років (у середньому — 47,7±10,22 року). Серопозитивний варіант РА (ревматоїдний фактор (РФ) >12 МО/мл) встановлено у 55,7% випадках, серонегативний — 44,3%. Пацієнтів, позитивних за наявністю антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду (аЦЦП >17 МО/мл) було 76,8%, а негативних — 23,2%.

Контрольну групу (КГ) становили 34 практично здорові людини віком від 34 до 56 років (46,8±7,8 року), без ознак захворювань внутрішніх органів.

Лабораторні засоби дослідження включали клінічні аналізи крові, біохімічний аналіз крові, визначення імуноферментним методом у сироватці крові концентрацій

Clumsy. Third: this style? Use arnica them would the. Shave rx world canadian pharmacy As coverage. I this. Before is peels travel they, canada online pharmacy mind recommend an a enough weekend generic viagra a I of would skin. I find generic cialis I imagination. Of ans they – amazing. This conditioner or buy cialis online directions, are. Stores less in then! Work curly it http://cialisonline-incanada.com/ in and loved the Number One sugar.

РФ, С-реактивного білка (СРБ) та фактора некрозу пухлини (TNF)-α («Вектор-Бест», Росія), аЦЦП («Euroimmun», Німеччина), VEGF («BCM Diagnostic», Канада). Методика УЗД суглобів, виконана згідно з рекомендаціями робочої групи Асоціації ревматологів України (Коваленко В.М., Шуба Н.М. (ред.), 2008), включала оцінку випоту у суглобову щілину (СЩ), товщину СО, ступені васкуляризації СО, наявності пануса та кістково-хрящових ерозій у режимі сірої шкали та при використанні енергетичного допплерівського дослідження, за допомогою УЗ-апарата «ESAOTE MyLAB40» (Нідерланди, 2011) з лінійним датчиком 7,5 L 70 (частота 7,5 МГц).

Статистичну обробку отриманих даних здійснювали за допомогою параметричних і непараметричних методів, кореляційного, регресійного аналізу на персональному комп’ютері з використанням пакетів (ліцензійні програми «Microsoft-Excel» і «Statistica-Stat-Soft», США). Оцінювали медіани (Ме), нижні та верхні квартилі (LQ та UQ), коефіцієнти кореляції Спірмена (R), Манна — Уїтні (Z), Фішера (F), статистично значущі відмінності визначали при р<0,05.

Результати та їх обговорення

У всіх обстежених пацієнтів з РА концентрація VEGF у крові (539,8 (370,9; 869,3) пг/мл) перевищувала показник КГ (277,15 (221,7; 336,6) пг/мл) у 2 рази (Z=3,72; p<0,001).

Кореляційні зв’язки та сила встановлених взаємодій рівня VEGF у крові з клінічними показниками РА у обстежених хворих на РА відображено у табл. 1.

Таблиця 1
Коефіцієнт кореляції Спірмена, критерій Фішера між рівнем VEGF та клінічними показниками перебігу РА
Показник R p F p
Тривалість захворювання –0,18 0,136 2,25 0,14
Ранкова скутість 0,25 0,03 4,76 0,03
КБС* 0,13 0,096 2,79 0,1
КПС** 0,21 0,02 7,17 0,02
ВАШ болю 0,199 0,03 4,75 0,04
ФНС 0,199 0,035 4,8 0,04
HAQ 0,096 0,26 1,28 0,26

Тут і далі: *КБС — кількість болісних суглобів; **КПС — кількість припухлих суглобів; ВАШ— візуально-аналогова шкала; ФНС — функціональна недостатність суглобів; HAQ — анкета оцінки здоров’я (Health Assessment Questionnaire).

Між VEGF та клінічними показниками перебігу РА встановлено: прямі кореляційні зв’язки помірної сили з часом ранкової скутості та показником КПС, слабкої сили з показником ВАШ і ступенем ФНС, якість виявленої закономірності також підтверджена за допомогою критерію Фішера, який свідчить, що виявлена закономірність є реальним фактом, а не наслідком випадкових флуктуацій клінічних даних. З рештою показників — тривалість захворювання, КБС та HAQ — не встановлено достовірних взаємодій ні за критерієм Спірмена, ні за критерієм Фішера.

Результати аналізу взаємозв’язків між VEGF та маркерами імунозапального перебігу РА у обстежених хворих (табл. 2) свідчать, що VEGF прямо корелює практично з усіма дослідженими показниками, але сила цих взаємозв’язків різна.

Таблиця 2
Коефіцієнт кореляції Спірмена, критерій Фішера між рівнем VEGF та маркерами імунозапального перебігу РА
Показник R p F p
ШОЕ 0,28 <0,001 17,43 <0,001
СРБ 0,22 0,02 5,49 0,02
TNF-α 0,32 <0,001 15,09 <0,001
РФ 0,192 0,43 0,63 0,43
аЦЦП 0,26 0,01 7,35 0,01
DAS28* 0,31 <0,001 17,93 <0,001

Тут і далі: *DAS28 — шкала активності захворювання (Disease Activity Score); ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів.

Прямий зв’язок помірної сили виявлено з показниками СРБ та аЦЦП; з показниками ШОЕ, TNF-α та DAS28 встановлено сильні прямі взаємозв’язки. Якість виявленої закономірності також підтверджена за допомогою критерію Фішера. Лише з показником РФ не встановлено достовірних взаємозв’язків ні за коефіцієнтом Спірмена, ні за коефіцієнтом Фішера.

Регресійний аналіз залежності варіабельності рівня VEGF у крові від експресії TNF-α показав достатнє значення множинної кореляції R=0,45, причому середньоквадратична похибка прогнозування регресійного рівняння (0,87) свідчить про реальний зв’язок і співвідношення між досліджуваними ознаками.

Аналіз кореляційних зв’язків VEGF та показників УЗД суглобів у обстежених пацієнтів із РА свідчив (табл. 3), що сильні прямі зв’язки були з показниками випоту у СЩ та ступенем васкуляризації СО, якість цих закономірностей підтверджена і високим показником Фішера. З показником пануса встановлено прямий взаємозв’язок слабкої сили.

Таблиця 3
Коефіцієнт кореляції Спірмена, критерій Фішера між рівнем VEGF у крові та показниками УЗД суглобів
Показник R p F p
Випіт у СЩ 0,42 <0,001 23,34 <0,001
Потовщення СО 0,014 0,97 0,0001 0,9
Васкуляризація СО 0,61 <0,001 48,44 <0,001
Панус 0,199 0,04 4,44 0,04
Кістково-хрящові ерозії 0,11 0,09 2,87 0,09

Регресійний аналіз залежності варіабельності показника випоту у СЩ від експресії VEGF свідчив про достатнє значення множинної кореляції R=0,46, причому дані нормованого індексу Дарбіна — Уотсона =1,84 достовірно вказують на відсутність автокореляції (0,08), а середньоквадратична похибка прогнозування регресійного рівняння (0,53) вказує на реальний зв’язок і співвідношення між досліджуваними ознаками.

Регресійний аналіз залежності варіабельності ступеня гіперваскуляризації СО від рівня VEGF виявив достатнє значення множинної кореляції R=0,57, R=0,45, що свідчить про суттєве наближення лінії регресії до спостережуваних даних.

Таким чином, результати дослідження встановили вплив рівня VEGF на запально-ексудативні прояви та процеси ангіогензу при РА, що підтверджує деякі дані про взаємозв’язки продукції VEGF із прозапальними цитокінами (TNF-α) та інтенсивністю васкуляризації СО (Taylor P.C., 2005; Yoo S.A. et al., 2005; Strunk J. et al., 2013), які беруть участь у патогенезі РА та сприяють високій активності РА (DAS28). Тобто виявлення високого рівня VEGF та високої інтенсивності васкуляризації СО може бути маркером несприятливого перебігу РА з високим ступенем активності, що потребує призначення агресивної терапії.

Висновки

1. У всіх обстежених пацієнтів із РА концентрація VEGF у крові в 2 рази перевищує аналогічний показник у КГ.

2. Високий рівень VEGF у крові пов’язаний із погіршенням показників тривалості ранкової скутості, КПС, болю за ВАШ та ступенем ФНС.

3. Прямі кореляції встановлено між VEGF та рівнем ШОЕ, СРБ, аЦЦП, TNF-α та DAS28.

4. Зростання VEGF у крові пов’язане зі збільшенням кількості випоту у СЩ та інтенсивністю васкуляризації СО.

Cписок використаної літератури

ВЛИЯНИЕ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Л.Г.Воронков, Е.Б. Комарова

Резюме. У обследованных пациентов с ревматоидным артритом концентрация сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) в крови в 2 раза превышает показатели конт­роля. Высокий уровень VEGF в сыворотке крови связан с ухудшением показателей продолжительности утренней скованности, числом припухших суставов, ВАШ боли и степенью функциональной недостаточности суставов. Установлены прямые корреляционные связи между уровнем VEGF в сыворотке крови и показателями СОЭ, СРБ, аЦЦП, TNF-α и DAS28. Повышение уровня VEGF влияет на увеличение количества выпота в суставную щель и интенсивность васкуляризации синовиальной оболочки по данным ультразвукового исследования суставов.

ревматоидный артрит, сосудистый эндотелиальный фактор роста, ангиогенез, синовиальная оболочка, активность заболевания.

Адреса для листування:
Комарова Олена Борисівна
91045, Луганськ, вул. 50 років Захисту Луганська, 1
ДЗ «Луганський державний
медичний університет»,
кафедра внутрішньої медицини ФПО
E-mail: fpdo@ukr.net

No Comments » Додати свій
Leave a comment