АДАПТАЦІЯ ТА ВАЛІДИЗАЦІЯ УКРАЇНОМОВНОЇ ВЕРСІЇ «THE TAMPA SCALE OF KINESIOPHOBIA» (ТАМПСЬКА ШКАЛА КІНЕЗІОФОБІЇ) У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Бомбела В.О., Белов О.О., Шкарівський Ю.Л., Трачук Р.В., Станіславчук М.А.

Резюме. Мета дослідження. Створення україномовної версії опитувальника Тампська шкала кінезіофобії (The Tampa Scale Of Kinesiophobia — TSK-11) та її крос-культурна адаптація з подальшою оцінкою валідності у хворих на ревматоїдний артрит (РА). Матеріали й методи. Процедура перекладу та крос-культуральної адаптації опитувальника TSK-11 проводилася згідно зі стандартними рекомендаціями Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-­report measures. Обстежено 47 хворих із діагнозом РА відповідно до критеріїв Американського коледжу ревматології/Європейського альянсу ревматологічних асоціацій (American college of rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology — ACR/EULAR) (2010) і 21 особу конт­рольної групи. Активність РА оцінювали за допомогою індексів Disease Activity Score-28 for Rheumatoid Arthritis (DAS28-ШОЕ), Simple Disease Activity Index (SDAI) та Rheumatoid Arthritis Clinical Disease Activity Index (CDAI), інтенсивність болю — за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ), функціональну здатність — за Health Assessment Questionnaire (HAQ). Статистичний аналіз отриманих результатів проводили за допомогою методів варіаційної статистики у пакеті прикладних програм SPSS22 (©SPSS Inc.). Результати представлені у вигляді середнього значення зі стандартним відхиленням (M±SD). Результати. Надійність україномовної версії опитувальника TSK-11 оцінювали методом тест/ретест з інтервалом 7 днів у 41 хворого на РА. Результати продемонстрували високу надійність опитувальника TSK-11 — внутрішньо­класовий коефіцієнт кореляції становив 0,917, коефіцієнт альфа-Кронбаха — 0,917. Отримані результати опитування за TSK-11 у хворих на РА та практично здорових осіб показали статистично значимо вищі показники TSK-11 за загальною оцінкою у хворих на РА (31,3±6,7) порівняно з практично здоровими особами групи контролю (22,2±5,0), p<0,0001, що свідчить про високий рівень кінезіо­фобії у хворих на РА. Висновки. Створено україномовну версію опитувальника TSK-11 та проведено її крос-культуральну адаптацію та валідизацію. Україномовна версія опитувальника TSK-11 має достатній рівень надійності та валідності для подальшого використання в науковій та лікувальній практиці в україномовній популяції.

DOI: 10.32471/rheumatology.2707-6970.95.18719

Вступ. Ревматоїдний артрит (РА) — це хронічне автоімунне запальне захворювання, що є однією із значущих причин інвалідності та втрати працездатності населення різних країн [6]. РА уражує близько 0,2–1% населення світу і його поширеність невпинно зростає [16]. За даними дослідження Global Burden of Disease (GBD), у 2020 р. РА відмічено у 17,6 млн людей у всьому світі, що на 14,1% більше, ніж у 1990 р. GBD прогнозують, що до 2050 р. кількість хворих на РА зросте до 31,7 млн осіб [7]. В Україні поширеність РА становить 0,4%, а загальна кількість хворих — близько 120 тис. [19]. Однією з провідних причин інвалідності, зниження якості життя та функціональних можливостей у пацієнтів з РА є біль [11]. Міжнародна асоціація з вивчення болю визначає біль як неприємне сенсорне та емоційне переживання, пов’язане з фактичним або потенційним пошкодженням тканин або схоже на нього [10]. Відповідно до моделі уникнення страху в осіб з наявним больовим синдромом формується хибне коло хронічної недієздатності та страждань через свої когнітивні, емоційні, поведінкові та функціональні реакції на біль [17]. За цієї моделі будь-яка дія сприймається як загрозлива, і це може призвести до катастрофічних думок про те, що рух і фізична активність будуть тільки посилювати біль та ймовірність травмування [3]. Одним із компонентів цієї моделі є кінезіофобія, при якій пацієнт відчуває надмірний, ірраціональний і виснажливий страх перед фізичним рухом і діяльністю, зумов­лений надмірною чутливістю і тривожним відчуттям посилення болю або ж травматизації [5]. І це формує негативне уявлення для збереження поведінки уникнення рухів, що призводить до передбачуваної фізичної недієздатності у таких осіб [2]. Поширеність кінезіофобії коливається у межах 51–72% у пацієнтів із хронічним болем [5]. На відміну від інших фобій, коли люди зазвичай усвідомлюють ірраціональність свого страху, у людей з кінезіофобією захисна реакція виявляється у вигляді малорухливості, зниження фізичної активності або ж її відсутності [13]. Існує зв’язок кінезіофобії з інтенсивністю болю та втратою працездатності у людей із хронічним болем [5]. Тому досить важливими є своєчасне виявлення кінезіофобії та вплив на її сприйняття, оскільки відсутність фізичної активності у пацієнтів із захворюванням суглобів може призвести до незворотних наслідків [5, 13, 15]. Оцінка кінезіофібії визначається за загальновідомим опитувальником Тампська шкала кінезіофобії (The Tampa Scale of Kinesiophobia — TSK). TSK спочатку використовувалася для кількісної оцінки страху руху або (повторної) травми у пацієнтів із хронічним болем у попереку. Згодом її застосування поширилося на пацієнтів із фіброміалгією, болем у шиї, нижніх кінцівках, скронево-нижньощелепному суглобі [8]. Перша версія TSK являє собою опитувальник із 17 пунктів [9]. У 2005 р. оригінальну версію TSK було переглянуто і шляхом усунення питань з поганою психометричною ефективністю створено скорочену версію з 11 пунктів (TSK-11). TSK-11 оцінюється за 4-бальною шкалою Лайкерта з варіантами відповідей від 1 (зовсім не згоден) до 4 (повністю згоден). Загальна оцінка TSK-11 коливається від 11 до 44, причому більші бали вказують на зростаючий ступінь кінезіофобії [18].

Опитувальник перекладений багатьма мовами світу, однак україномовної версії досі не було.

Наше дослідження включало створення україно­мовної версії опитувальника TSK-11 шляхом перекладу та крос-культурної адаптації з подальшою оцінкою його валідності у хворих на РА.

Мета дослідження: створення україномовної версії опитувальника TSK-11 та її крос-культурна адаптація з подальшою оцінкою валідності у хворих на РА.

Матеріали й методи дослідження

Переклад

Згоду на переклад і валідизацію опитувальника TSK-11 в Україні з його подальшим використанням отримано від одного з авторів опитувальника S.R. Woby.

Процедура перекладу та крос-культуральної адаптації опитувальника TSK-11 проводилася згідно зі стандартними рекомендаціями Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-­report measures [4].

Два незалежні перекладачі здійснювали переклад оригінальної версії TSK-11 українською мовою, після чого було створено об’єднану синтезовану україномовну версію.

Наступним кроком був зворотний переклад TSK-11 з української мови англійською двома перекладачами, носіями англійської мови, які були засліпленими щодо англомовної оригінальної версії.

Отримавши усі варіанти перекладів TSK-11, група експертів, до якої входили фахівці в галузі охорони здоров’я, незалежні перекладачі, перекладачі рідною мовою, англійською та методист-філолог, проаналізувала результати перекладу оригінального опитувальника та узгодила його префінальну україномовну версію.

Заключним етапом було тестування префінальної версії TSK-11 у хворих на РА, враховуючи їх вік, стать, тривалість захворювання, професійну діяльність та рівень освіти. По завершенню заповнення TSK-11 кожна його складова була обговорена з пацієнтом, щоб перевірити, чи кожен пункт був повністю зрозумілим, чи не виникло жодних труднощів, суперечливих запитань під час заповнення опитувальника.

Учасники дослідження

У дослідженні взяли участь пацієнти зі встановленим діагнозом РА, відповідно до критеріїв Американського коледжу ревматології/Європейського альянсу ревматологічних асоціацій (American college of rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology — ACR/EULAR) (2010), які знаходилися на стаціонарному лікуванні у Високоспеціалізованому центрі ревматології, остеопорозу та біологічної терапії КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради». Ознайомившись з метою дослідження, усі пацієнти підписали інформовану згоду щодо участі в ньому. В якості контролю обстежено 21 особу без РА чи інших захворювань з ознаками больового синдрому.

Активність РА оцінювали за допомогою індексів Disease Activity Score-28 for Rheumatoid Arthritis (DAS28-ШОЕ) [14], Simple Disease Activity Index (SDAI) [12] та Rheumatoid Arthritis Clinical Disease Activity Index (CDAI) [1]. Функціональну здатність пацієнтів оцінювали за опитувальником Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI). Інтенсивність больового синдрому оцінювали за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ).

Статистичний аналіз

Статистичний аналіз отриманих результатів проводився за допомогою методів варіаційної статистики у пакеті прикладних програм SPSS22 (©SPSS Inc.).

Надійність україномовної версії опитувальника TSK-11 оцінювалася у 41 пацієнта з інтервалом у 7 днів. Для оцінки внутрішньої узгодженості TSK-11 використовувався коефіцієнт альфа-Кронбаха. Для визначення відтворюваності TSK-11 було визначено внутрішньокласовий коефіцієнт кореляції.

Результати представлені у вигляді середнього значення зі стандартним відхиленням (M±SD).

Результати та їх обговорення

Всього було обстежено 47 пацієнтів з РА (жінки — 68%, чоловіки — 32%). Усі хворі самостійно відповідали на запитання опитувальника. Усі питання для них були зрозумілими та коректними.

Клініко-демографічна характеристика хворих свідчить (табл. 1), що середній вік хворих становив 46,1±8,4 року, а тривалість захворювання в середньому 8±8,2 року. Частота інвалідності з приводу основного захворювання у опитаних пацієнтів становила 43% (20 пацієнтів). У обстежених виявлено помірні та значні порушення функції суглобів (60 та 17% відповідно), у решти пацієнтів — легкі порушення функції суглобів.

Таблиця 1. Клініко-демографічна характеристика хворих на РА

Характеристика Хворі на РА (n=47), n (%)
Стать: жінки

чоловіки

n (%) 32 (68)

15 (32)

Вік, років M±SD 46,1±8,4
Тривалість захворювання, років M±SD 8,0±8,2
Інвалідність: є

немає

n (%) 20 (43)

27 (57)

Ro-гр. стадія:

І

ІІ

ІІІ

ІV

n (%)  

6 (13)

26 (55)

13 (28)

2 (4)

ПФС:

І

ІІ

ІІІ

n (%)  

11 (23)

28 (60)

8 (17)

ШОЕ M±SD 23,2±15,3
ВАШ болю (пацієнт) M±SD 7,1±2,2
Активність захворювання за DAS28-ШОЕ:

низька

помірна

висока

M±SD

 

n (%)

 

5,1±0,9

1 (2)

25 (53)

21 (45)

Активність захворювання за SDAI:

помірна

висока

M±SD

 

n (%)

35,4±8,8

9(19)

38 (81)

Активність захворювання за CDAI:

помірна

висока

M±SD

 

n (%)

32,1±8,6

6 (13)

41 (87)

Функціональні порушення за HAQ-DI:

Легкі порушення

Помірні порушення

Тяжкі порушення

M±SD

 

n (%)

1,2 ±0,7

17 (36)

21 (45)

9 (19)

Примітки: ПФС — порушення функції суглобів.

Активність захворювання визначалася за DAS28-ШОЕ, CDAI та SDAI. За результатами DAS28-ШОЕ висока активність РА (DAS28-ШОЕ >5,1) зареєстрована у 45% хворих, помірна активність (3,2–5,1) — у 53%, а низька активність (<3,2) — у 2%. За показниками CDAI та SDAI у більшості пацієнтів виявлена висока активність захворювання (32,1±8,6 та 35,4±8,8 відповідно).

Порушення функціональної здатності в обстежених пацієнтів за індексом HAQ-DI в середньому становило 1,2±0,7. Легкі функціональні порушення (HAQ-DI до 1) виявлені у 36% пацієнтів, помірні (HAQ-DI від 1 до 2) — у 45%, тяжкі (HAQ-DI більше 2) — у 19%.

Ми проаналізували складові опитувальника TSK-11. Середні значення, стандартні відхилення та кореляційні зв’язки показані в табл. 2. Встановлено, що середні значення показників TSK-11 (тест) відповідали середнім значенням показника TSK-11 (ретест). За допомогою кореляційного аналізу встановлено прямий зв’язок між усіма складовими опитувальника TSK-11. Середнє значення фінальних показників для TSK-11 (тест) становило 32,3±7,6, TSK-11 (ретест) — 31,1±6,3, кореляція Пірсона — 0,794.

Таблиця 2. Надійність TSK-11 тесту-ретесту у хворих на PA (n=41)

Питання ТестM±SD РетестM±SD Кореляція Пірсона (тест-ретест)
1 Я боюся, що можу травмуватися, якщо буду займатися спортом 3,1±0,8 2,9±0,8 0,893**
2 Якби я спробував це подолати, мій біль міг би посилитись 3,2±0,8 3,1±0,8 0,899**
3 Відчуття мого тіла говорить мені про щось небезпечне 3,4±0,9 3,1±0,9 0,838**
4 Люди не сприймають мій стан здоров’я достатньо серйозно 3,0±0,7 3,0±0,7 0,742**
5 Нещасний випадок поставив під загрозу стан мого здоров’я до кінця життя 3,4±1,0 3,0±0,9 0,883**
6 Біль завжди означає, що я травмував своє тіло 2,3±0,7 2,5±0,6 0,759**
7 Найпростіше, що я можу зробити, щоб запобігти посиленню болю, — це не робити жодних непотрібних рухів 2,5±0,6 2,6±0,6 0,765**
8 Я б не відчував такого сильного болю, якби в моєму тілі не відбувалося щось потенційно небезпечне 2,4±0,6 2,5±0,6 0,327*
9 Біль підказує мені, коли потрібно припинити вправи, щоб не травмувати себе 3,0±0,8 3,2±0,7 0,842**
10 Я не можу робити все те, що роблять здорові люди, тому що мені дуже легко отримати травму 3,0±0,8 3,0±0,7 0,920**
11 Ніхто не повинен займатися фізичними вправами, коли відчуває біль 2,3±0,8 2,4±0,8 0,741**
12 TSK-11 (Всього) 32,3±7,6 31,1±6,3 0,794**

Примітки: **p<0,01; *p<0,05.

Валідність опитувальника визначалася встановленням зв’язків фінальних показників TSK-11 з віком, тривалістю захворювання, показниками активності захворювання та HAQ-DI (табл. 3).

Таблиця 3. Зв’язок TSK-11 із клініко-демографічними показниками та активністю захворювання у хворих на РА

Показник rPirson P
Вік 0,496 <0,01
Тривалість захворювання 0,181 NS
ШОЕ 0,221 NS
ВАШ (пацієнт) 0,470 <0,01
SDAI 0,654 <0,01
CDAI 0,583 <0,01
DAS28-ШОЕ 0,499 <0,01
HAQ-DI 0,691 <0,01

Примітки: rPirson — коефіцієнт кореляції Пірсона.

Аналіз надійності опитувальника TSK-11 за підрахунком коефіцієнта альфа-Кронбаха, що становив 0,917, з урахуванням внутрішньокласового коефіцієнта кореляції підтвердив внутрішню узгодженість україномовної версії цього опитувальника. Для оцінки відтворюваності TSK-11 використано тест-ретест непараметричний кореляційний аналіз за Спірманом, який засвідчив наявність парної кореляції із p<0,01; rSpearman для TSK-11 становив 0,886 (табл. 4).

Таблиця 4. Аналіз надійності та чутливості TSK-11

Надійність Альфа-Кронбаха 0,917
ВКК 0,917 (95% ДІ 0,877–0,948)
Чутливість rSpearman 0,886**
**P 0,01

Примітки: rSpearman — коефіцієнт кореляції Спірмана; ВКК — внутрішньо­класовий коефіцієнт кореляції.

Отримані нами результати опитування за TSK-11 у хворих на РА та практично здорових осіб показали статистично значимо вищі показники TSK-11 за загальною оцінкою у хворих на РА (31,3±6,7) порівняно із практично здоровими особами групи контролю (22,2±5,0), p<0,0001, що свідчить про високий рівень кінезіофобії у хворих на РА.

Висновки

Створено україномовну версію опитувальника TSK-11 та проведено її крос-культуральну адаптацію та валідизацію. Україномовна версія опитувальника TSK-11 має достатній рівень надійності та валідності для подальшого використання в науковій та лікувальній практиці в україномовній популяції.

Україномовна версія TSK-11 додається.

ШКАЛА КІНЕЗІОФОБІЇ ТАМПА

Це перелік фраз, які інші пацієнти використовували, щоб описати свій стан. Будь ласка, відмітьте число, яке найкраще описує ваше ставлення до кожного твердження.

1 = категорично не погоджуюся | 2 = не погоджуюся | 3 = погоджуюся | 4 = цілком погоджуюся.

Я боюся, що можу травмуватися, якщо буду займатися спортом 1 2 3 4
Якби я спробував це подолати, мій біль міг би посилитися 1 2 3 4
Відчуття мого тіла говорить мені про щось небезпечне 1 2 3 4
Люди не сприймають мій стан здоров’я достатньо серйозно 1 2 3 4
Нещасний випадок поставив під загрозу стан мого здоров’я до кінця життя 1 2 3 4
Біль завжди означає, що я травмував своє тіло 1 2 3 4
Найпростіше, що я можу зробити, щоб запобігти посиленню болю, — це не робити жодних непотрібних рухів 1 2 3 4
Я б не відчував такого сильного болю, якби в моєму тілі не відбувалося щось потенційно небезпечне 1 2 3 4
Біль підказує мені, коли потрібно припинити вправи, щоб не травмувати себе 1 2 3 4
Я не можу робити все те, що роблять здорові люди, тому що мені дуже легко отримати травму 1 2 3 4
Ніхто не повинен займатися фізичними вправами, коли відчуває біль 1 2 3 4

Список використаної Літератури

Відомості про авторів:

Бомбела Віталій Олексійович — аспірант; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра внутрішньої медицини № 1.
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.
E-mail: docbbvo@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-3424-6477

Белов Олександр Олександрович — доктор медичних наук, доцент, професор закладу вищої освіти кафедри; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра медичної психології та психіатрії.
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.
ORCID ID: 0000-0002-0156-0777

Шкарівський Юрій Леонідович — асистент кафедри; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра внутрішньої медицини № 1.
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.
ORCID ID: 0000-0003-3005-4280.

Трачук Роман Володимирович — лікар-гастроентеролог, лікар-онколог; ТОВ «Медичний центр Хелс Клінік».
21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 1.
ORCID ID: 0009- 0008-6578-4439

Станіславчук Микола Адамович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри; Він­ницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра внутрішньої медицини № 1.
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.
ORCID ID: 0000- 0001-8505-5999

No Comments » Додати свій
Leave a comment