ОКСИДАТИВНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ ТА КІСТКОВІ ЕРОЗІЇ У ХВОРИХ НА РАННІЙ РЕВМАТОїДНИЙ АРТРИТ: ЩО СПІЛЬНОГО?

Коваленко В.М.

Резюме. Мета дослідження — визначення інтенсивності карбонільного стресу при ранньому ревматоїдному артриті (рРА) з оцінкою його патогенетичного взаємозв’язку із запально-ерозивним процесом. Альдегідні й кетонні форми дигідрофенілгідразонів були оцінені в якості маркерів активації вільних радикалів. Антитіла до цитрулінованого пептиду, фактору некрозу пухлини-α визначали імуноферментним аналізом. Особи з клінічно значущими супутніми захворюваннями чи станами були ретельно виключені. Обробку та аналіз даних проводили за допомогою статистичних пакетів програм «SPSS 16.0 для Windows» і «Statistica для Windows 7.0» (StatSoftInc.). Рівень статистичної значущості прийнятий р<0,05. Результати дослідження показали, що пацієнти з РА характеризуються збільшенням вільної генерації радикалів, згідно рівню альдегідних і кетоних форм дигідрофенілгідразонів, ранніх маркерів окисних процесів. Отримані дані дозволяють зробити висновок, що у хворих на рРА при активації запального процесу відбувається активація процесів пероксидації в рамках карбонільного стресу, що викликає розвиток дистрофічних і деструктивних змін у хрящовій тканині з порушенням обміну протео­гліканів і формування ерозій.

Резюме. Цель исследования — определение интенсивности карбонильного стресса при раннем ревматоидном артрите (рРА) с оценкой его патогенетической взаимосвязи с воспалительно-­эрозивным процессом. Альдегидные и кетонные формы дигидрофенилгидразонов были оценены в качестве маркеров активации свободных радикалов. Антитела к цитруллинированному пептиду, фактору некроза опухоли-α определяли иммуноферментным анализом. Лица с клинически значимыми сопутствующими заболеваниями или состояниями были тщательно исключены. Обработка и анализ данных проводили с помощью статистических пакетов программ «SPSS 16 для Windows» и «Statistica для Windows 7.0» (StatSoftInc.). Уровень статистической значимости принят р<0,05. Результаты исследования показали, что пациенты с РА характеризуются увеличением свободной генерации радикалов, согласно уровню альдегидных и кетонных формы дигидрофенилгидразонов, ранних маркеров окислительных процессов. Полученные данные позволяют сделать вывод, что у больных рРА при активации воспалительного процесса происходит активация процессов пероксидации в рамках карбонильного стресса, что вызывает развитие дистрофических и деструктивных изменений в хрящевой ткани с нарушением обмена протео­гликанов и формирование эрозий.

No Comments » Додати свій
Leave a comment