Біль у суглобах у хворих ревматологічного профілю: роль контролю тривожно-депресивних розладів

Курята О.B.1, Сіренко О.Ю.1, Лисунець Т.К.2

Резюме. Мета дослідження — визначити клінічний перебіг хронічного больового синдрому при ревматоїдному артриті (РА) в поєднанні зі вторинним остеоартрозом (ОА) і ефективність контролю болю залежно від корекції тривожно-депресивних розладів у цих пацієнтів. Обстежено 99 пацієнтів з РА в поєднанні зі вторинним ОА (медіана віку — 53,7 [44,8; 61,3] року). Усім хворим проведено загальноклінічне обстеження, оцінку інтенсивності болю за ВАШ у спокої та при фізичному навантаженні, загальне і біохімічне дослідження крові з визначенням швидкості осідання еритроцитів, ревматоїдного фактора, С-реактивного протеїну; рентгенографію суглобів з визначенням рентгенологічної стадії захворювання, оцінку рівня тривожного і депресивного стану з використанням анкети PHQ, шкали Гамільтона HARS-14 на початку спостереження і в динаміці лікування. При виявленні симптомів тривоги, депресивних розладів і наявності згоди пацієнти отримували лікування, спрямоване на корекцію психосоматичного статусу. Депресивні розлади виявлено у 85 (85,9%) хворих основної групи і у 22 (59,5%) хворих групи порівняння (p<0,05). Серед хворих основної групи переважали особи з помірнотяжким ступенем депресії, достовірно вище на 22,1%, ніж у групі порівняння (p<0,05). Динаміка зниження інтенсивності болю за шкалою ВАШ у спокої та при фізичному навантаженні більш виражена серед пацієнтів, які отримували додаткове лікування, спрямоване на корекцію психоемоційного стану. Більш значуще скорочення ВАШ зазначали серед пацієнтів із тривожно-­депресивними розладами. У хворих на РА в поєднанні зі вторинним ОА вираженість больового синдрому повною мірою не відповідає ступеню органічних змін опорно-рухового апарату. В умовах корекції депресії за стандартними шкалами >50% встановлена ​​максимально виражена динаміка зменшення вираженості больового синдрому на фоні лікування у цих пацієнтів.

ВСТУП

Як відомо, біль — найпоширеніший симптом у загальній медичній практиці, який змушує пацієнта звертатися за медичною допомогою. Відтак, у структурі причин звернень до лікаря загальної практики у кожного п’ятого хворого наявний суглобовий синдром різного ступеня вираженості [1]. Згідно з визначенням експертів Міжнародної асоціації з вивчення болю, до хронічного відносять біль тривалістю більше 3 міс, що триває понад нормальний період загоєння тканин [2]. Хронічний характер больового синдрому наявний при більшості ревматичних захворювань [3], проте ступінь вираженості болю не завжди корелює з активністю запального процесу та рентгенологічною стадією ураження суглоба [4–6, 17]. Особливу увагу привертає хронічний біль при ревматоїдному артриті (РА), що пов’язаний із деформацією, деструкцією суглобових структур, ураженням періартикулярних тканин, розвитком вторинного остеоартрозу (ОА) та нейропатичним компонентом з центральною сенситизацією [7]. За механізмом розвитку це змішаний біль, що зумовлює підвищення стійкості цих пацієнтів до стандартної знеболювальної терапії [4].

Відтак, рекомендації Британського товариства ревматології та Британського товариства спеціалістів у галузі ревматології з лікування РА вперше наголошують на необхідності корекції депресивних розладів при лікуванні пацієнтів із РА [8] з огляду на високу частоту (близько 40%) депресії у цих пацієнтів та посилювальний вплив на інтенсивність больового синдрому [8–10]. Рекомендації ESCEO 2014 р. підкреслюють важливий вплив центральної сенсибілізації на ступінь тяжкості больового синдрому також при ОА та зазначають доцільність призначення антидепресантів у лікуванні при резистентному до стандартного лікування хронічного болю у цих хворих [11]. Проте жодні з чинних рекомендацій не надають чітких вказівок щодо застосування конкретних антидепресантів у лікуванні пацієнтів із хронічним болем, зумовленим РА з розвитком вторинного ОА [18, 19].

Таким чином, питання лікування при хронічному больовому синдромі при запальних захворюваннях суглобів залишається актуальним. Мета роботи — визначити клінічний перебіг хронічного больового синдрому при РА в поєднанні зі вторинним ОА та ефективність контролю болю залежно від корекції тривожно-депресивних розладів у цих пацієнтів.

ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Обстежено 99 пацієнтів з РА в поєднанні зі вторинним ОА, які перебували на лікуванні в ревматологічному відділенні Обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова. Серед них 30 (30,3%) чоловіків та 69 (69,7%) жінок віком від 40 до 63 років (медіана віку — 53,7 [44,8; 61,3] року). Тривалість захворювання РА становила 11,6 [9,8; 14,9] року, ОА — 9,6 [7,3; 10,7] року. Як базисне лікування РА хворобо-модифікуючу протиревматичну терапію отримували 64 (64,6%) хворих — метотрексат у медіанній дозі 15 [10; 15] мг/тиж, тривалість лікування — 8,8 [7,5; 9,6] року. Глюкокортикоїди отримували 54 (54,95%) хворих (медіана добової дози за метилпреднізолоном на момент дослідження — 6 [4; 6] мг), нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) — 32 (32,3%) хворих, у тому числі пер­оральний прийом мелоксикаму (доза 7,5 мг) — 22 (68,8%), диклофенаку натрію (доза 75 мг) — 10 (31,3%), топікальні форми НПЗП застосовували 25 (78,1%) хворих. Групу порівняння становили 37 хворих на РА без супутнього ОА, зіставні за тривалістю хвороби, отримуваним лікуванням, статтю, структурою рентгенологічного ураження суглобів та функціональним порушенням суглобів (ФПС) (табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика обстежених хворих
Показник Основна група(РА зі вторин­ним ОА)n=99 Група порівняння(РА)n=37 р
Стать, Ч:Ж 30:69 11:26
Вік, роки 53,7 [44,8; 61,3] 52,9 [40,6; 59,8] 0,126
Тривалість захворювання РА, років 11,6 [9,8; 14,9] 10,3 [9,2; 13,1] 0,174
Серопозитивний РА (n, %) 86 (86,9) 31 (83,8) 0,415
Активність РА за шкалою DAS28, балів 3,6 [3,4; 4,2] 3,9 [3,3; 4,4] 0,245
Інтенсивність болю у стані спокою за ВАШ, см 7,1 [6,2; 8,5] 6,8 [6,1; 8,2] 0,105
Інтенсивність болю при фізичному навантаженні за ВАШ, см 8,4 [7,8; 8,9] 7,1 [6,2; 7,9] 0,032
ФПС (n, %)
І ступінь 29 (29,3) 8 (21,6) 0,235
ІІ ступінь 54 (54,5) 22 (59,5) 0,167
ІІІ ступінь 16 (16,2) 7 (18,9) 0,319
Ступінь активності (n, %)
І ступінь 48 (48,5) 15 (40,5) 0,147
ІІ ступінь 51 (51,5) 22 (59,5) 0,204
Рентгенологічна стадія РА (n, %)
І стадія 47 (47,5) 20 (54,1) 0,215
ІІ стадія 32 (32,3) 11 (29,7) 0,109
ІІІ стадія 20 (20,2) 6 (16,2) 0,164

Усім хворим проведено загальноклінічне обстеження, оцінку інтенсивності болю за ВАШ у стані спокою та при фізичному навантаженні, загальне та біохімічне дослідження крові з визначенням швидкості осідання еритроцитів, ревматоїдного фактора, С-реактивного протеїну; рентгенографію вражених суглобів із визначенням рентгенологічної стадії захворювання, оцінку рівня тривожного та депресивного стану з використанням анкети про самопочуття PRIME-MD (Quick Guide to PRIME-MD Patient Health Questionare, PHQ), шкали Гамільтона HARS-14, які розроблені для застосування в загальній медичній практиці. Критеріями включення були: наявність встановленого діагнозу РА на підставі критеріїв ACR/EULAR 2010 р. та відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.04.2014 р. № 263 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної, третинної медичної допомоги та медичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит» [12, 13], вторинного ОА, незмінна терапія РА і ОА впродовж останніх 3 міс, наявність інформованої згоди на участь у дослідженні. Критерії виключення: третій ступінь активності запального процесу, рівень болю за ВАШ <4 см, ІV рентгенологічна стадія ураження суглобів, гострий біль запального характеру, травматичний біль (наявність травми до 1 міс, переломів до 6 міс), септичний стан, підтверджений неврологічний діагноз, попередня терапія антидепресантами (впродовж останніх 3 міс), відмова пацієнта від участі у дослідженні. Дослідження було погоджене з локальним етичним комітетом і проводилося згідно з принципами Гельсінкської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину та відповідних законів України (табл. 2).

Таблиця 2
Активність запального процесу, ступінь ФПС, рентгенологічна стадія ураження суглобів у хворих на РА в поєднанні зі вторинним ОА залежно від інтенсивності болю за ВАШ
Показник 1-ша група (ВАШ 4–6 см)(n=66) 2-га група (ВАШ >6 см)(n=33)
Активність РА за шкалою DAS28, балів 3,8 [3,5; 4,4] 3,5 [3,3; 4,2]
Ступінь активності (n, %)
І ступінь 21 (31,8) 27 (81,8)*
ІІ ступінь 45 (68,2) 6 (18,2)*
ФПС (n, %)
І ступінь 14 (21,2) 15 (45,5)*
ІІ ступінь 39 (59,1) 15 (45,5)
ІІІ ступінь 13 (19,7) 3 (9,0)*
Рентгенологічна стадія ураження суглобів (n, %)
І стадія 31 (47,0) 16 (48,5)
ІІ стадія 18 (27,3) 14 (42,4)*
ІІІ стадія 19 (28,8) 3 (9,0)*

*Достовірність відмінностей між 1-ю та 2-ю групами (р<0,05).

Усі хворі були розподілені на дві групи залежно від інтенсивності болю за шкалою ВАШ: 1-ша група (n=66) — з помірним болем, 2-га (n=33) — з сильним болем за ВАШ, усі групи були порівнянні за віком і статтю. При виявленні симптомів тривоги, депресивних розладів та наявності згоди пацієнти (n=22) отримували лікування, спрямоване на корекцію психосоматичного статусу, яке призначав психотерапевт. Інші хворі з тривожно-депресивними розладами (n=13) отримували лише стандартну терапію. Повторно визначення інтенсивності болю за ВАШ, анкетування за шкалами PHQ та Гамільтона HARS-14 проводили через 10 та 21 добу. Основним критерієм ефективності терапії тривожно-­депресивних розладів була редукція сумарного бала шкали Гамільтона HARS-14 та шкали PHQ за даними обстеження через 21 добу більше ніж на 50% порівняно з вихідним рівнем.

Статистичну обробку матеріалів дослідження проводили з використанням методів біостатистики, реалізованих у пакеті програм STATISTICA v.6.1 (Statsoft Inc., США) (ліцензійний № AJAR909E415822FA). Застосовували методи непараметричної статистики — при зазначенні кількісних ознак дані були представлені у вигляді медіани та меж інтерквартильного відрізка [25; 75%], для якісних ознак — у вигляді відносних показників. Перевірку рівності дисперсій проводили за критеріями Фішера (F) і Левена (Levene Test); оцінку вірогідності відмінностей для незв’язаних вибірок — за критерієм Манна — Уїтні (U), для зв’язаних — за критерієм Вілкоксона (Т); множинне порівняння — за непараметричним (Крускала — Уолліса) дисперсійним аналізом, вірогідність відмінностей відносних показників — за критерієм Хі-квадрат Пірсона (χ). Для оцінки взаємозв’язку між ознаками виконували кореляційний аналіз з розрахунком коефіцієнта рангової кореляції Spearman — R. Критичне значення рівня значимості (р) приймалося ≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

При аналізі отриманих даних встановлено, що хворі на РА та вторинний ОА мали достовірно вищу інтенсивність болю при фізичній активності за ВАШ порівняно з групою ізольованого РА (p<0,05) (див. табл. 2). При цьому інтенсивність болю за ВАШ зворотно корелювала з тривалістю захворювання РА, дозою глюкокортикоїдів (R=–0,54; p<0,05, R=–0,66; p<0,05 відповідно). При максимальній інтенсивності болю у хворих на РА достовірно частіше відзначали І ступінь активності РА, водночас ІІІ рентгенологічна стадія ураження суглобів та ІІІ ступінь ФПС — достовірно частіше у групі пацієнтів з помірною інтенсивністю болю за ВАШ (p<0,05) (рис. 1).

АГ+РА

РА

Рис. 1.
Структура ступеня депресивних розладів у хворих на РА залежно від наявності вторинного ОА

Депресивні розлади різного ступеня вираженості виявлені у 85 (85,9%) хворих на РА та вторинний ОА та у 22 (59,5%) пацієнтів з ізольованим РА (p<0,05). Аналізуючи структуру вираженості депресивних розладів, встановлено, що серед хворих основної групи переважали особи з помірнотяжким ступенем депресії, що достовірно вище на 22,1%, ніж у групі порівняння (p<0,05) (див. рис. 1). Частота розвитку депресивних розладів серед жінок була достовірно вища, ніж серед чоловіків, як при поєднанні РА з ОА — у 64 (92,8%), 21 (70,0%) відповідно, так і при ізольованому РА — у 19 (67,9%), 3 (27,3%) відповідно (p<0,05). Оцінюючи взаємозв’язок між вираженістю психо­емоційних розладів у хворих на РА зі вторинним ОА та інтенсивністю больового синдрому, встановлено чітку кореляційну залежність як між показником балів за шкалою PHQ та ВАШ у стані спокою (R=0,61; p<0,05), так і при фізичному навантаженні (R=0,70; p<0,05).

До початку лікування симптоми тривоги і тривожний стан визначено у 88 (88,9%) обстежених пацієнтів з РА і ОА та у 23 (62,2%) хворих з ізольованим РА (p<0,05). Медіана сумарного бала за шкалою Гамільтона у хворих основної групи при цьому становила 19,4 [17,8; 23,9], що достовірно вище, ніж у групі порівняння — 15,6 [13,1; 19,4] (p<0,05). Встановлена позитивна кореляційна залежність між вираженістю тривожних розладів за шкалою Гамільтона та інтенсивністю больового синдрому серед обстежених пацієнтів (R=0,48; p<0,05).

Динаміка больового синдрому серед пацієнтів свідчить про зниження інтенсивності болю за шкалою ВАШ у стані спокою та при фізичному навантаженні в усіх групах, але більше виражена серед пацієнтів, які отримували додаткове лікування, спрямоване на корекцію психоемоційного стану (рис. 2). Так, інтенсивність болю в спокої та при навантаженні серед цих пацієнтів через 21 день знизилася на 24,5% (p<0,05) та 27,8% (p<0,05) відповідно, а серед пацієнтів, які отримували лише стандартну терапію — на 13,4% (p<0,05) та 15,8% (p<0,05) відповідно. Також зазначимо, що найбільша динаміка зменшення інтенсивності больового синдрому виявлена у пацієнтів із сильним болем за ВАШ — на 26,7% (p<0,05) та 29,6% (p<0,05) відповідно, а серед пацієнтів із помірним болем — на 18,6% (p<0,05) та 21,3% (p<0,05) відповідно. Аналіз потреби пацієнтів у застосуванні НПЗП залежно від отримання додаткової терапії свідчить, що у пацієнтів, які застосовували додаткову терапію, зменшувалася потреба та знижувалися дози НПЗП на 36,9% порівняно з групою стандартної терапії.

*Достовірність відмінностей порівняно з групою РА
Рис. 2.
Динаміка інтенсивності болю за шкалою ВАШ серед пацієнтів, які отримували лікування, спрямоване на корекцію тривожно-­депресивних розладів
*Достовірність відмінностей інтенсивності болю за ВАШ порівняно з початком лікування (р<0,05).

Залежно від значущості клінічної ефективності лікування, спрямованого на корекцію тривожно-­депресивних розладів, виокремлено пацієнтів зі зменшенням шкали Гамільтона та PHQ більше ніж на 50% (n=68), а також зі зниженням показників за шкалами менше за 50% (n=20). При аналізі взаємозв’язку між показниками редукції балів за шкалою Гамільтона і PHQ та зниженням балів за ВАШ встановлено чіткий кореляційний зв’язок (R=0,58; p<0,05). Динаміка зниження інтенсивності болю за шкалою ВАШ свідчить, що більш значуще скорочення ВАШ відзначається саме серед пацієнтів із коригованими тривожно-депресивними розладами порівняно з пацієнтами, які не досягали цільового рівня їх корекції (рис. 3).

Рис. 3.
Динаміка інтенсивності болю за шкалою ВАШ залежно від корекції тривожно-депресивних розладів
*Достовірність відмінностей інтенсивності болю за ВАШ порівняно з початком лікування (р<0,05); достовірність відмінностей між групами (р<0,05).

Таким чином, інтенсивність болю не завжди асоціюється з тяжкістю ФПС, активністю та рентгенологічною стадією РА, проте корелює з вираженістю тривожно-депресивних розладів, що, вірогідно, вказує на психосоматичні аспекти больового відчуття у цих пацієнтів, відображені в джерелах літератури [14]. За результатами проведеного дослідження встановлено, що наявність вторинного ОА є фактором посилення больового синдрому при РА та підвищення частоти і ступеня тривожно-депресивних розладів, що потребує своєчасного виявлення та корекції.

Як відомо, основним класом препаратів при депресивних розладах є антидепресанти. На сьогодні виділяють такі основні підгрупи антидепресантів: трициклічні, інгібітори моноаміноксидази, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, норадреналіну і дофаміну та антагоністи/інгібітори зворотного захоплення серотоніну (SARI), єдиним представником якого є тразодон (Триттіко) [15]. Згідно з результатами численних досліджень, тразодон (Триттіко) ефективний при депресії (в тому числі при тривалому больовому синдромі), тривозі, ажіо­тації, інсомнії, рекомендований особам літнього віку і за наявності супутньої соматичної патології, що, можливо, зумовлює доцільність призначення при лікуванні пацієнтів із хронічним суглобовим болем з урахуванням психоемоційного профілю [16].

Таким чином, отримані дані свідчать про підвищення ефективності контролю болю при РА з явищами ОА на тлі корекції тривожно-депресивного стану в комплексній терапії у пацієнтів із хронічним больовим синдромом.

ВИСНОВКИ

У хворих на РА в поєднанні зі вторинним ОА вираженість больового синдрому повною мірою не відповідає ступеню органічних змін опорно-рухового апарату, проте асоціюється з тривалістю захворювання, застосування глюкокортикоїдів, наявністю тривожно-­депресивних розладів. В умовах корекції депресії за стандартними шкалами >50% встановлена максимально виражена динаміка зменшення вираженості больового синдрому на фоні лікування у цих пацієнтів.

СПИСОК використаної ЛІТЕРАТУРИ

Боль в суставах у больных ревматологического профиля: роль контроля тревожно-депрессивных расстройств

А.В. Курята, О.Ю. Сиренко, Т.К. Лысунец

Резюме. Цель исследования — определить клиническое течение хронического болевого синдрома при ревматоидном артрите (РА) в сочетании со вторичным остеоартрозом (ОА) и эффективность контроля боли в зависимости от коррекции тревожно-депрессивных расстройств у этих пациентов. Обследовано 99 пациентов с РА в сочетании со вторичным ОА (медиана возраста — 53,7 [44,8; 61,3] года). Всем больным проведено общеклиническое обследование, оценку интенсивности боли по ВАШ в покое и при физической нагрузке, общее и биохимическое исследование крови с определением скорости оседания эритроцитов, ревматоидного фактора, С-реактивного протеина; рентгенографию суставов с определением рентгенологической стадии заболевания, оценку уровня тревожного и депрессивного состояния с использованием анкеты PHQ, шкалы Гамильтона HARS-14 в начале наблюдения и в динамике лечения. При выявлении симптомов тревоги, депрессивных расстройств и наличии согласия пациенты получали лечение, направленное на коррекцию психосоматического статуса. Депрессивные расстройства выявлены у 85 (85,9%) больных основной группы и у 22 (59,5%) больных группы сравнения (p<0,05). Среди больных основной группы преобладали лица с умереннотяжелой степенью депрессии, достоверно выше на 22,1%, чем в группе сравнения (p<0,05). Динамика снижения интенсивности боли по шкале ВАШ в покое и при физической нагрузке более выражена среди пациентов, получавших дополнительное лечение, направленное на коррекцию психоэмоционального состояния. Более значимое сокращение ВАШ отмечали среди пациентов с корригированными тревожно-депрессивными расстройствами. У больных РА в сочетании со вторичным ОА выраженность болевого синдрома в полной мере не соответствует степени органических изменений опорно-­двигательного аппарата. В условиях коррекции депрессии по стандартным шкалам >50% установлена ​​максимально выраженная динамика уменьшения выраженности болевого синдрома на фоне лечения у этих пациентов.

хронический болевой синдром, ревматоидный артрит, вторичный остеоартроз, тревожно-депрессивные расстройства, антидепрессанты.

Адреса для листування:
Курята Олександр Вікторович
49000, Дніпро,
вул. Володимира Вернадського, 9
ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»
Сіренко Оксана
E-mail: oksanasirenko@i.ua

No Comments » Додати свій
Leave a comment