Номер №78 (4) 2019

Вплив судинного ендотеліального фактора росту на клініко-лабораторно-інструментальні показники у хворих на ревматоїдний артрит

Воронков Л.Г. 1, Комарова О.Б. 2

Резюме. У всіх обстежених пацієнтів із ревматоїдним артритом концентрація судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) у крові у 2 рази перевищувала показники контролю. Високий рівень VEGF у сироватці крові пов’язаний із погіршенням показників тривалості ранкової скутості, кількості набряклих суглобів, ВАШ болю та ступенем функціональної недостатності суглобів. Встановлені прямі кореляційні зв’язки між рівнем VEGF у сироватці крові та рівнем ШОЕ, СРБ, аЦЦП, TNF-α і DAS28. Зростання рівня VEGF впливає на збільшення кількості випоту у суглобову щілину й інтенсивності васкуляризації синовіальної оболонки за даними ультразвукової діагностики суглобів.

Актуальність теми

Важливими ланками багаторівневого патогенезу формування гіперплазії синовіальної оболонки (СО) при ревматоїдному артриті (РА) є новоутворення судин (ангіогенез). Гіпоксія тканин, порушення системи антиоксидантного захисту, прозапальні цитокіни та фактори росту стимулюють процеси ангіогенезу (Taylor P.C., 2005; Clavel G., Boissier M.C., 2008). Судинний ендотеліальний фактор росту (VEGF) — найбільш специфічний маркер, який характеризує зазначений процес (Tsutsumi Y., Losordo D.W., 2005; Гавриленко Т.И. и соавт., 2011). Локальна гіпоксія та гіпоперфузія СО є стимулом для додаткової васкуляризації, а за рахунок ангіогенезу в подальшому збільшуються синовіальна інфільтрація та гіперплазія, синтез цитокінів та факторів росту і виникає порочне замкнуте коло (Марченко Ж.С., Лукина Г.В., 2005).

За результатами кількох досліджень визначили, що концентрація VEGF у сироватці крові вища у хворих на РА порівняно зі здоровим контролем та пацієнтів із остеоартритом (Rueda B. et al., 2005; Malemud C.J., 2007). У дослідженні пацієнтів, які звертаються в ранній період запального артриту, при верифікації РА виявлено, що концентрація VEGF у сироватці крові вища у пацієнтів із раннім РА, ніж у осіб із тривалим періодом РА, які одержували лікування (Clavel G. et al., 2007).

Важливим методом візуалізації ангіогенезу при РА є ультразвукова діагностика (УЗД). УЗД з використанням допплера кодує амплітуду потужності спектральної щільності сигналу, це чутливий метод для демонстрації кровообігу в дрібних судинах СО (Коваленко В.М., Шуба Н.М. (ред.), 2008; Terslev L. et al., 2012). Деякі дослідження підтвердили, що УЗД з допплером здатне виявляти гіперваскуляризацію СО в запалених суглобах при РА, що взаємодіє з високим рівнем VEGF (Taylor P.C., 2005; Kawashiri S.Y. et al., 2011).

Враховуючи дані літератури про роль VEGF у розвитку ангіогенезу при РА та імунозапальних процесах, вивчення взаємозв’язків концентрації VEGF у крові з іншими показниками клінічного перебігу хворих на РА є актуальним питанням ревматології.

Мета дослідження — вивчити взаємозв’язки рівня VEGF у крові з клініко-лабораторно-інструментальними показниками у хворих на РА.

об’єкт і методи дослідження

Обстежено 194 хворих на РА (діагноз верифікований відповідно до критеріїв АСR/EULAR, 2010), які перебували під спостереженням в умовах ревматологічного відділення Луганської обласної клінічної лікарні. Серед обстежених хворих на РА переважали жінки 168 (86,6%), чоловіків було 26 (13,4%). Вік хворих становив від 22 до 65 років (у середньому — 47,7±10,22 року). Серопозитивний варіант РА (ревматоїдний фактор (РФ) >12 МО/мл) встановлено у 55,7% випадках, серонегативний — 44,3%. Пацієнтів, позитивних за наявністю антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду (аЦЦП >17 МО/мл) було 76,8%, а негативних — 23,2%.

Контрольну групу (КГ) становили 34 практично здорові людини віком від 34 до 56 років (46,8±7,8 року), без ознак захворювань внутрішніх органів.

Лабораторні засоби дослідження включали клінічні аналізи крові, біохімічний аналіз крові, визначення імуноферментним методом у сироватці крові концентрацій

Clumsy. Third: this style? Use arnica them would the. Shave rx world canadian pharmacy As coverage. I this. Before is peels travel they, canada online pharmacy mind recommend an a enough weekend generic viagra a I of would skin. I find generic cialis I imagination. Of ans they — amazing. This conditioner or buy cialis online directions, are. Stores less in then! Work curly it http://cialisonline-incanada.com/ in and loved the Number One sugar.

РФ, С-реактивного білка (СРБ) та фактора некрозу пухлини (TNF)-α («Вектор-Бест», Росія), аЦЦП («Euroimmun», Німеччина), VEGF («BCM Diagnostic», Канада). Методика УЗД суглобів, виконана згідно з рекомендаціями робочої групи Асоціації ревматологів України (Коваленко В.М., Шуба Н.М. (ред.), 2008), включала оцінку випоту у суглобову щілину (СЩ), товщину СО, ступені васкуляризації СО, наявності пануса та кістково-хрящових ерозій у режимі сірої шкали та при використанні енергетичного допплерівського дослідження, за допомогою УЗ-апарата «ESAOTE MyLAB40» (Нідерланди, 2011) з лінійним датчиком 7,5 L 70 (частота 7,5 МГц).

Статистичну обробку отриманих даних здійснювали за допомогою параметричних і непараметричних методів, кореляційного, регресійного аналізу на персональному комп’ютері з використанням пакетів (ліцензійні програми «Microsoft-Excel» і «Statistica-Stat-Soft», США). Оцінювали медіани (Ме), нижні та верхні квартилі (LQ та UQ), коефіцієнти кореляції Спірмена (R), Манна — Уїтні (Z), Фішера (F), статистично значущі відмінності визначали при р<0,05.

Результати та їх обговорення

У всіх обстежених пацієнтів з РА концентрація VEGF у крові (539,8 (370,9; 869,3) пг/мл) перевищувала показник КГ (277,15 (221,7; 336,6) пг/мл) у 2 рази (Z=3,72; p<0,001).

Кореляційні зв’язки та сила встановлених взаємодій рівня VEGF у крові з клінічними показниками РА у обстежених хворих на РА відображено у табл. 1.

Таблиця 1
Коефіцієнт кореляції Спірмена, критерій Фішера між рівнем VEGF та клінічними показниками перебігу РА
Показник R p F p
Тривалість захворювання –0,18 0,136 2,25 0,14
Ранкова скутість 0,25 0,03 4,76 0,03
КБС* 0,13 0,096 2,79 0,1
КПС** 0,21 0,02 7,17 0,02
ВАШ# болю 0,199 0,03 4,75 0,04
ФНС## 0,199 0,035 4,8 0,04
HAQ§ 0,096 0,26 1,28 0,26

Тут і далі: *КБС — кількість болісних суглобів; **КПС — кількість припухлих суглобів; ВАШ## — візуально-аналогова шкала; ФНС## — функціональна недостатність суглобів; HAQ§ — анкета оцінки здоров’я (Health Assessment Questionnaire).

Між VEGF та клінічними показниками перебігу РА встановлено: прямі кореляційні зв’язки помірної сили з часом ранкової скутості та показником КПС, слабкої сили з показником ВАШ і ступенем ФНС, якість виявленої закономірності також підтверджена за допомогою критерію Фішера, який свідчить, що виявлена закономірність є реальним фактом, а не наслідком випадкових флуктуацій клінічних даних. З рештою показників — тривалість захворювання, КБС та HAQ — не встановлено достовірних взаємодій ні за критерієм Спірмена, ні за критерієм Фішера.

Результати аналізу взаємозв’язків між VEGF та маркерами імунозапального перебігу РА у обстежених хворих (табл. 2) свідчать, що VEGF прямо корелює практично з усіма дослідженими показниками, але сила цих взаємозв’язків різна.

Таблиця 2
Коефіцієнт кореляції Спірмена, критерій Фішера між рівнем VEGF та маркерами імунозапального перебігу РА
Показник R p F p
ШОЕ 0,28 <0,001 17,43 <0,001
СРБ 0,22 0,02 5,49 0,02
TNF-α 0,32 <0,001 15,09 <0,001
РФ 0,192 0,43 0,63 0,43
аЦЦП 0,26 0,01 7,35 0,01
DAS28* 0,31 <0,001 17,93 <0,001

Тут і далі: *DAS28 — шкала активності захворювання (Disease Activity Score); ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів.

Прямий зв’язок помірної сили виявлено з показниками СРБ та аЦЦП; з показниками ШОЕ, TNF-α та DAS28 встановлено сильні прямі взаємозв’язки. Якість виявленої закономірності також підтверджена за допомогою критерію Фішера. Лише з показником РФ не встановлено достовірних взаємозв’язків ні за коефіцієнтом Спірмена, ні за коефіцієнтом Фішера.

Регресійний аналіз залежності варіабельності рівня VEGF у крові від експресії TNF-α показав достатнє значення множинної кореляції R2=0,45, причому середньоквадратична похибка прогнозування регресійного рівняння (0,87) свідчить про реальний зв’язок і співвідношення між досліджуваними ознаками.

Аналіз кореляційних зв’язків VEGF та показників УЗД суглобів у обстежених пацієнтів із РА свідчив (табл. 3), що сильні прямі зв’язки були з показниками випоту у СЩ та ступенем васкуляризації СО, якість цих закономірностей підтверджена і високим показником Фішера. З показником пануса встановлено прямий взаємозв’язок слабкої сили.

Таблиця 3
Коефіцієнт кореляції Спірмена, критерій Фішера між рівнем VEGF у крові та показниками УЗД суглобів
Показник R p F p
Випіт у СЩ 0,42 <0,001 23,34 <0,001
Потовщення СО 0,014 0,97 0,0001 0,9
Васкуляризація СО 0,61 <0,001 48,44 <0,001
Панус 0,199 0,04 4,44 0,04
Кістково-хрящові ерозії 0,11 0,09 2,87 0,09

Регресійний аналіз залежності варіабельності показника випоту у СЩ від експресії VEGF свідчив про достатнє значення множинної кореляції R2=0,46, причому дані нормованого індексу Дарбіна — Уотсона =1,84 достовірно вказують на відсутність автокореляції (0,08), а середньоквадратична похибка прогнозування регресійного рівняння (0,53) вказує на реальний зв’язок і співвідношення між досліджуваними ознаками.

Регресійний аналіз залежності варіабельності ступеня гіперваскуляризації СО від рівня VEGF виявив достатнє значення множинної кореляції R=0,57, R2=0,45, що свідчить про суттєве наближення лінії регресії до спостережуваних даних.

Таким чином, результати дослідження встановили вплив рівня VEGF на запально-ексудативні прояви та процеси ангіогензу при РА, що підтверджує деякі дані про взаємозв’язки продукції VEGF із прозапальними цитокінами (TNF-α) та інтенсивністю васкуляризації СО (Taylor P.C., 2005; Yoo S.A. et al., 2005; Strunk J. et al., 2013), які беруть участь у патогенезі РА та сприяють високій активності РА (DAS28). Тобто виявлення високого рівня VEGF та високої інтенсивності васкуляризації СО може бути маркером несприятливого перебігу РА з високим ступенем активності, що потребує призначення агресивної терапії.

Висновки

1. У всіх обстежених пацієнтів із РА концентрація VEGF у крові в 2 рази перевищує аналогічний показник у КГ.

2. Високий рівень VEGF у крові пов’язаний із погіршенням показників тривалості ранкової скутості, КПС, болю за ВАШ та ступенем ФНС.

3. Прямі кореляції встановлено між VEGF та рівнем ШОЕ, СРБ, аЦЦП, TNF-α та DAS28.

4. Зростання VEGF у крові пов’язане зі збільшенням кількості випоту у СЩ та інтенсивністю васкуляризації СО.

Cписок використаної літератури

ВЛИЯНИЕ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Л.Г.Воронков, Е.Б. Комарова

Резюме. У обследованных пациентов с ревматоидным артритом концентрация сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) в крови в 2 раза превышает показатели конт­роля. Высокий уровень VEGF в сыворотке крови связан с ухудшением показателей продолжительности утренней скованности, числом припухших суставов, ВАШ боли и степенью функциональной недостаточности суставов. Установлены прямые корреляционные связи между уровнем VEGF в сыворотке крови и показателями СОЭ, СРБ, аЦЦП, TNF-α и DAS28. Повышение уровня VEGF влияет на увеличение количества выпота в суставную щель и интенсивность васкуляризации синовиальной оболочки по данным ультразвукового исследования суставов.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, сосудистый эндотелиальный фактор роста, ангиогенез, синовиальная оболочка, активность заболевания.

INFLUENCE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR ON THE CLINICAL-LABORATORY-INSTRUMENTAL PARAMETRS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

L.G. Voronkov, E.B. Komarova

Summary. Patients with rheumatoid arthritis had VEGF concentration in the blood 2 times higher than the control. The high level of VEGF in the blood was associated with worsening the duration of morning stiffness, number of swollen joints, VAS and degree of functional failure of the joints. Correlation relations were detected between high levels of VEGF in blood and indicators ESR, CRP, anti-CCP, TNF-α and DAS28. The increase VEGF levels in patients with rheumatoid arthritis affects the amount of effusion in the joint cavity and the intensity of the vascularization of the synovium by ultrasound of the joints.

Key words: rheumatoid arthritis, vascular endothelial growth factor, angiogenesis, synovium, disease activity.

Адреса для листування:
Комарова Олена Борисівна
91045, Луганськ, вул. 50 років Захисту Луганська, 1
ДЗ «Луганський державний
медичний університет»,
кафедра внутрішньої медицини ФПО
E-mail: fpdo@ukr.net

Комментариев нет » Добавить свой
Оставить комментарий

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.